Elitspons­ring­en kan för­änd­ras

Bohusläningen - - Sport - JOEL HANS­SON joel.hans­son@bo­husla­ning­en.se

Hur ska fram­ti­dens elitspons­ring i Uddevalla se ut? Den he­ta frå­gan har en ny po­li­tisk ar­bets­grupp nu bör­jat dis­ku­te­ra. – Vi mås­te kun­na ge för­e­ning­ar­na lång­sik­ti­ga för­ut­sätt­ning­ar, sä­ger Evy Gahn­ström (V).

En mil­jon. Det är den to­ta­la sum­man som Uddevalla spons­rar kom­mu­nens elit­för­e­ning­ar med var­je år se­dan 2014.

Till att bör­ja med gäll­de elitspons­ring­en Uddevalla Sim, Ljungski­le SK, GF Kroppskul­tur och Häl­le IF, som då fick de­la på peng­ar­na. Se­dan dess har LSK och Kropps ram­lat ner i se­ri­e­sy­ste­met och tap­pat si­na bi­drag.

DE PRI­O­RI­TE­RA­DE id­rot­ter­na har va­rit fot­boll, handboll, sim­ning och fri­id­rott ef­tersom det är de spor­ter­na som in­går i Uddevalla eli­tid­rotts­gym­na­si­um (UEIG).

– Ti­di­ga­re har elit- spons­ring­en va­rit knu­ten till UEIG. Men när IFK Uddevalla fut­sals her­rar vann Sm­guld kom dis­kus­sio­nen upp om det nu­va­ran­de upp­läg­get var rim­ligt, sä­ger kom­mu­nal­rå­det Evy Gahn­ström (V).

DÄR­FÖR HAR EN ny ar­bets­grupp – med re­pre­sen­tan­ter från var­je par­ti – bil­dats och den 4 ok­to­ber ha­de de sitt förs­ta mö­te.

– Vi mås­te kun­na ge för­e­ning­ar­na lång­sik­ti­ga för­ut­sätt­ning­ar så att be­slu­tet in­te rycks upp när det byts ma­jo­ri­tet, sä­ger Evy Gahn­ström.

Torsten Torstens­son var Cen­ter­par­ti­ets re­pre­sen­tant på mö­tet och han me­nar att det är väl­digt svårt att jäm­fö­ra id­rot­ter.

– Jag ifrå­ga­sat­te om elitspons­ring­en mås­te va­ra knu­ten till UEIG. Vi mås­te fun­de­ra över om det är rätt väg att gå, sä­ger Torsten Torstens­son.

Näs­ta mö­te om fram­ti­dens elitspons­ring kom­mer att hål­las den 24 ok­to­ber. BAS­KET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.