Med kör, lu­ta och ci­trin­chen

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - MA­RIA LUND­BERG 0522-99000 marlun@bo­husla­ning­en.se

En av vå­ra bäs­ta Bell­man­tol­ka­re kom­mer till Fol­kets hus i Kungs­hamn med fö­re­ställ­ning­en ”Är jag född så vill jag le­va – En dag i Bell­mans liv”, till­sam­mans med Mi­kae­li Sång­a­re.

Mar­tin Bag­ge och Kam­mar­kö­ren Mi­kae­li Sång­a­re fram­för sång­er ur Fred­mans Epist­lar och Fred­mans Sång­er på Fol­kets hus i Kungs­hamn på lör­dag kväll.

Med en ko­pia på Bell­mans in­stru­ment ci­trin­chen, har Mar­tin Bag­ge fram­fört mu­sik av 1700-tals­skal­den Carl Mi­chael Bell­man ota­li­ga gång­er, an­ting­en ge­nom en­mans­fö­re­ställ­ning­ar el­ler till­sam­mans med oli­ka mu­si­ker och en­semb­ler.

För många i Bohuslän är han en känd tol­ka­re av Evert Tau­be, men han har även ut­fors­kat Bell­mans mu­sik se­dan bör­jan av 1990-ta­let.

Mi­kae­li Sång­a­re är en kam­mar­kör från Gö­te­borg som leds av Mi­kael Pauls­son. De sjung­er allt från ba­rock-, re­nes­sans- och me­del­tidse­po­ker­na till folk­mu­sik och jazz. Mi­kael Pauls­son med­ver­kar även på lu­ta och Da­ni­el Enochs­son på cel­lo.

Bild: AN­DERS FALK

BELL­MAN­TOL­KA­RE. Mar­tin Bag­ge har ut­fors­kat Bell­mans mu­sik se­dan bör­jan av 1990-ta­let.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.