Oli­ka be­sked om in­val­da le­da­mö­ter...

Bohusläningen - - Kultur & Nöje - SA­RA HALDERT/TT LINUS BRÄNNSTRÖM/TT

Ing­et är klart kring in­val av nya le­da­mö­ter i Svens­ka Aka­de­mi­en och det är än så länge oklart när be­sked kan vän­tas. Det sä­ger stän­di­ge sek­re­te­ra­ren An­ders Ols­son. Sam­ti­digt sä­ger Per Wäst­berg till SVT:S Kul­tur­ny­he­ter­na att man kom­mit över­ens om två namn – men att des­sa än­nu in­te tac­kat ja.

Det kom mot­stri­di­ga upp­gif­ter om det skett nå­got in­val av nya le­da­mö­ter ef­ter tors­da­gens sam­man­komst i Svens­ka Aka­de­mi­en.

– Ja, det blir in­val. Två, sa­de le­da­mo­ten Per Wäst­berg ef­ter mö­tet – sam­ti­digt som and­ra le­da­mö­ter ver­ka­de va­ra av en an­nan upp­fatt­ning.

NU SÄ­GER SVENS­KA Aka­de­mi­ens stän­di­ge sek­re­ta­re An­ders Ols­son att ing­et klart kring nya in­val.

– Vi har än­nu ing­et klart om in­va­len. Men det var ett kon­struk­tivt mö­te, sä­ger han till TT om tors­da­gens sam­man­trä­de.

När be­sked om nya in­val i Aka­de­mi­en kan vän­tas är än så länge oklart.

Per Wäst­berg sä­ger i ett ut­ta­lan­de till SVT:S Kul­tur­ny­he­ter­na att Aka­de­mi­en enats om två namn men att des­sa än­nu in­te tac­kat ja:

”In­te kons­tigt. Två val­des in. Den ena är på ut­lands­re­sa och kun­de ej kon­tak­tas. Den and­ra vil­le ha be­tän­ke­tid till mån­dag. Bå­da var tag­na på säng­en. När de för­hopp­nings­vis sagt ja – på mån­dag san­no­likt – får kung­en god­kän­na. Se­dan blir det press­med­de­lan­de.”

FÖR­RA VEC­KAN ENADES Svens­ka Aka­de­mi­en om att väl­ja in de två nya le­da­mö­ter­na Ji­la Mos­sa­ed och Eric M Ru­nes­son på stol 15 re­spek­ti­ve 1. Det he­la of­fent­lig­gjor­des ef­ter det att kung­en god­känt in­va­len, nå­got som mås­te ske en­ligt Aka­de­mi­ens stad­gar.

Ef­ter för­ra vec­kans in­val sa­de An­ders Ols­son till TT att man vill väl­ja in fler le­da­mö­ter så snart som möj­ligt.

– Vi hop­pas att kun­na fort­sät­ta med den här in­vals­pro­ces­sen, det är det vik­ti­gas­te. Den byg­ger på att di­a­lo­gen fort­sät­ter med al­la par­ter. Vi äm­nar gö­ra det nu ock­så den kom­man­de vec­kan, fort­sät­ta med dis­kus­sio­ner­na så att vi får det gjort in­nan det är för sent. Vi vill fak­tiskt få en full­ta­lig Aka­de­mi så snart som det ba­ra är möj­ligt, sa­de han då.

Bild: JANERIK HEN­RIKS­SON

AN­DERS OLS­SON. Svens­ka Aka­de­mi­ens stän­di­ge sek­re­te­ra­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.