Apo­ka­lyps blir hu­vud­te­mat på f ilmfes­ti­va­len

Bohusläningen - - Kultur & Nöje -

Kli­mat­ka­ta­strof, do­me­dag, zom­bi­e­at­tack, up­pen­ba­rel­se el­ler kanske värl­dens un­der­gång? Det mång­bott­na­de be­grep­pet apo­ka­lyps blir hu­vud­te­ma på vå­rens filmfes­ti­val i Gö­te­borg.

1979 ha­de fil­men Apoca­lyp­se now pre­miär – Fran­cis Ford Cop­po­las mäk­ti­ga fil­me­pos ef­ter Jo­seph Con­rads ro­man­klas­si­ker Mörkrets hjär­ta. En text som tol­kats som en al­le­go­ri över ko­lo­ni­a­lis­mens härj­ning­ar, och en film som för­flyt­tad till Vi­et­nam­kri­get kret­sar kring för­skjut­ning­ar av män­ni­skans mo­ra­lis­ka vär­de­ring­ar.

Apo­ka­lyp­sen blir nu ock­så hu­vud­te­ma på näs­ta års Gö­te­borgs filmfes­ti­val, som kom­mer att in­ne­hål­la en hel sek­tion med ka­ta­strof­fil­mer av vitt skil­da slag. Allt från tys­ka zom­bi­e­at­tac­ker till en de­tal­je­rat skild­rad jord­bäv­nings­ka­ta­strof i Oslo.

– Apo­ka­lyp­sen är ett be­grepp som går att tol­ka på många sätt, ge­nom hi­sto­ris­ka, kul­tu­rel­la och re­li­giö­sa ras­ter, sä­ger fes­ti­va­lens konst­när­li­ge le­da­re Jo­nas Holmberg.

– FN-S färs­ka kli­matrap­port är en an­nan ut­gångs­punkt. Kon­kret vi­sar den på det som re­dan se­dan länge va­rit känt: att en kli­mat­kris och en möj­lig apo­ka­lyps vän­tar om vi in­te kla­rar av att sta­bi­li­se­ra den glo­ba­la upp­värm­ning­en. Vi står in­för mänsk­lig­he­tens kanske störs­ta ut­ma­ning nå­gon­sin.

GÖ­TE­BORG FILMFES­TI­VAL vill ge be­sö­kar­na möj­lig­het att fun­de­ra kring des­sa frå­gor, be­ar­be­ta sin kli­ma­tång­est och häm­ta tänk­ba­ra över­lev­nads­knep di­rekt från vi­ta du­ken.

– Vi tar upp bå­de de fi­lo­so­fis­ka och känslo­mäs­si­ga aspek­ter­na av te­ma­ti­ken, och kom­mer även in på hur oli­ka film­ska­pa­re för­hål­ler sig till apo­ka­lyp­sen. För un­der­gång­en är väl ett kärt te­ma som sys­sel­satt film­ska­pa­re i al­la ti­der?

– Ja, film och apo­ka­lyps är tätt sam­man­flä­ta­de på många sätt. Fil-

Bild: META FILM STOCK­HOLM AB

TÄVLINGSBIDRAG. Eme­lie Jons­son spe­lar hu­vud­rol­len i Ania­ra. Fil­ma­ti­se­ring­en av Har­ry Martin­sons rym­de­pos kom­mer att täv­la i nor­dis­ka film­pris­täv­ling­en på Gö­te­borgs filmfes­ti­val.

SKJELVET, EL­LER THE QUAKE. Fil­men öpp­na­de i au­gusti nors­ka Hau­gesund filmfes­ti­val. John Andre­as An­der­sens ka­ta­strof-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.