Kyr­ko­här­van i Hallunda tas upp i Svea hov­rätt

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - An­na Sjögren

För­ra året döm­des an­ställ­da i kyr­kan St Petrus och Pau­lus av tings­rät­ten för att ha lu­rat Ar­bets­för­med­ling­en och För­säk­rings­kas­san på mil­jon­be­lopp. Do­men över­kla­ga­des och nu in­led­des hov­rätts­för­hand­ling­ar­na.

I ju­ni 2016 kom tings­rät­tens dom. Ett ti­o­tal per­so­ner med kopp­ling­ar till den sy­ris­kor­to­doxa kyr­kan St Petrus och Pau­lus i Hallunda döm­des för att ha lu­rat Ar­bets­för­med­ling­en och För­säk­rings­kas­san på to­talt sex mil­jo­ner kro­nor ge­nom fals­ka an­ställ­ning­ar i tre av kyr­kans föreningar.

Men nu tas fal­let allt­så upp av Svea hov­rätt, rap­por­te­rar SVT Ny­he­ter, ef­ter att bå­de åkla­ga­ren och den hu­vud­å­ta­la­de i Kyr­ko­här­van, för­sam­ling­ens ti­di­ga­re ord­fö­ran­de Ha­lef Ha­lef, över­kla­gat tings­rät­tens dom.

Ha­lef Ha­lef, som ti­di­ga­re va­rit ord­fö­ran­de i Nors­borgs cent­rum, döm­des till fäng­el­se i tre år och sex må­na­der för grov ur­kunds­för­falsk­ning, grovt be­drä­ge­ri, grovt bi­drags­brott, med­hjälp till bi­drags­brott och grovt bok­fö­rings­jobb.

Men me­dan åkla­ga­ren vill skär­pa straf­fet till fem års fäng­el­se vill Ha­lef Ha­lef att åta­let ogil­las. Han vill ock­så slip­pa be­ta­la det ska­de­stånd tings­rät­ten ut­dömt.

För­hand­ling­ar­na ska på­gå i 33 da­gar.

FO­TO: ARKIVBILD FO­TO: PO­LI­SEN

KYRKSKANDAL. En­ligt tings­rät­ten har tre av kyr­kans föreningar med hjälp av fals­ka an­ställ­ning­ar lu­rat myn­dig­he­ter­na på mil­jon­tals kro­nor. VÅRBERGSVÄGEN. En av män­nen blir skju­ten i bi­len och flyr, men för­lo­rar med­ve­tan­det och kroc­kar i en stol­pe på ut­far­ten till E4/E20.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.