Här får du lä­gen­het på ett år

BotkyrkaDirekt Norra - - STOCKHOLM - Cla­rence Fren­ker

Det är fort­fa­ran­de in­te omöj­ligt att få en hy­res­rätt i Stock­holm med kort kö­tid. Om du vill bo i lä­nets yt­ter­kan­ter går det fak­tiskt att få ett första­hands­kon­trakt in­om ett år. Ge­ne­rellt är det kor­ta­re kö­ti­der till ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der där hy­ran of­tast är hög­re.

Den ge­nom­snitt­li­ga kö­ti­den för ett första­hands­kon­trakt ge­nom Bostads­för­med­ling­en i Stock­holm är nio år. I in­ners­tan är den 16 år och även i yt­terstads­de­lar­na har kö­ti­den sti­git kraf­tigt. Men det går fort­fa­ran­de att få tag på ett första­hands­kon­trakt även med kort kö­tid.

Det se­nas­te året har to­talt 20 ”rik­ti­ga” hy­res­rät­ter i lä­net ut­an krav på ål­der el­ler and­ra vill­kor för­med­lats med en kö­tid un­der tolv må­na­der, vi­sar sta­tistik som Stock­holms Bostads­för­med­ling har ta­git fram åt Stock­hol­mDi­rekt.

Fler­ta­let lig­ger i om­rå­den med pen­del­tågs­för­bin­del­ser som Ha­ninge, Ja­kobs­berg, Märs­ta och Sö­der­täl­je och har haft kö­ti­der från 0-9 må­na­der.

– Ge­ne­rellt kan man sä­ga att kö­ti­der­na är läng­re i mer po­pu­lä­ra om­rå­den som till ex­em­pel in­nersta­den. Vi bru­kar där­för tip­sa om att sö­ka brett och att va­ra öp­pen för att flyt­ta till and­ra om­rå­den än de man först tänkt sig, sä­ger Jenny Nordqvist, pressan- sva­rig vid Bostads­för­med­ling­en i Stock­holm.

Fler­ta­let av lä­gen­he­ter­na med kort kö­tid är ny­pro­duk­tio­ner med en nå­got hög­re hy­ra. Det i kom­bi­na­tion med pend­lings­av­stån­det till cen­tra­la Stock­holm är fak­to­rer som spe­lar som re­gel in på kö­ti­den.

’’Vid­ga span­net’’

Jenny Nordqvist rå­der där­för al­la som är i snabbt be­hov av en hy­res­rätt att vid­ga sitt spann.

– Ge­ne­rellt är det kor­ta­re kö­ti­der till ny­pro­du­ce­ra­de bo­stä­der där hy­ran of­tast är hög­re, sä­ger Jenny Nordqvist.

Det går att få tag på lä­gen­he­ter med kor­ta­re kö­ti­der ock­så i de mer cen­tra­la de­lar­na av Stock­holm. Även där spe­lar hy­res­ni­vån in. Chan­ser­na ökar där­för i om­rå­den med hög ny­pro­duk­tion.

Nor­ra Djur­gårds­sta­den är ett så­dant ex­em­pel.

– I Nor­ra Djur­gårds­sta­den har vi för­med­lat ny­bygg­da lä­gen­he­ter med kö­ti­der på drygt 4 år, sä­ger Jenny Nordqvist.

FO­TO: SARA RINGSTRÖM

LÄT­TA­RE MED NYPRODUCERAT. Jo, det går att få tag på en hy­res­rätt med kort kö­tid.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.