Star­ka­re när­de­mo­kra­ti

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

I en väl­fun­ge­ran­de de­mo­kra­ti ska du som medborgare in­te ba­ra kun­na rös­ta i allmänna va­len ut­an ock­så kun­na va­ra del­ak­tig i, och kun­na på­ver­ka po­li­tis­ka be­slut och sam­hälls­ut­veck­ling­en mel­lan va­len. Där­för har det nu ta­gits fram för­slag på för­änd­ring­ar för att när­de­mo­kra­tin ska stär­kas i Bot­kyr­ka: Öka fo­kus på när­de­mo­kra­tin ge­nom sys­te­ma­tiskt fo­kus på en stads­del i ta­get, stär­ka om­rå­des­ut­veck­ling­en, ut­veck­la syn­punkts­han­te­ring­en och med­bor­gar­för­slag. För­sla­get går till kom­mun­full­mäk­ti­ge hös­ten 2017.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.