Tek­ni­kens dag i Ma­dens dag­vat­ten­park

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Tis­da­gen den 12 sep­tem­ber 2017 an­ord­na­de Tek­nis­ka för­valt­ning­en för förs­ta gång­en tek­ni­kens dag i Ma­dens dag­vat­ten­park. En dag då skol- och för­sko­le­barn fick möj­lig­het att upp­täc­ka, pro­va på och lä­ra sig mer om det ar­be­te som tek­nis­ka för­valt­ning­en gör i Bot­kyr­ka kom­mun. Be­sö­kar­na fick bland an­nat provsit­ta kom­mu­nens sto­ra trak­tor och lä­ra sig mer om vad man får och in­te får spo­la ner i to­a­let­ten.

En väl­digt upp­skat­tad dag av bå­de vux­na och barn som var där.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.