Om man in­te blir lyss­nad på, var­för ska man rös­ta?

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA - AN­NA SJÖGREN

Po­li­ti­ker­na lo­var en mas­sa sa­ker, men de gör ing­et”. Un­ge­fär det sva­ret fick jag tre av fy­ra gång­er när jag pra­ta­de po­li­tik med Bot­kyr­ka­bor i vec­kan.

Till­tron till att vå­ra folk­val­da gör det de sä­ger att de ska gö­ra, att vårt de­mo­kra­tis­ka sy­stem kan gö­ra vå­ra liv bätt­re är allt­så låg, en­ligt min egen un­der­sök­ning.

Men det ser oli­ka ut i oli­ka de­lar av kom­mu­nen. I Tul­linges vil­la­om­rå­den är ar­bets­lös­he­ten 1,8 pro­cent och snit­tin­koms­ten är nä­ra 300 000 kro­nor per år. Val­del­ta­gan­det? 90 pro­cent.

I Al­by är ar­bets­lös­he­ten 7,5 pro­cent, snit­tin­koms­ten är 185 400 kro­nor per år. Fler bor trångt på osäk­ra and­ra­el­ler tred­je­hands­kon­trakt. Val­del­ta­gan­det: 50 pro­cent.

Käns­lan att ens röst in­te räk­nas stärks om man in­te får del­ta i and­ra de­lar av sam­häl­let. Om man in­te har ett jobb, ett tryggt bo­en­de och bra sko­lor för si­na barn. Om hy­resvär­dar strun­tar i att re­no­ve­ra ens slit­na hem.

Om ens röst in­te räk­nas i var­da­gen – var­för skul­le den då plöts­ligt räk­nas i ett val?

SUCK. Från och med nu är det strump­byx­or un­der jean­sen som gäller. Nu är det höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.