VIL­KEN FRÅ­GA ÄR VIK­TI­GAST FÖR DIG I VA­LET?

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

JE­AN JA­QUES MAN­ZAM­BI, AL­BY

Po­li­tik är vik­tigt och det är vik­tigt att rös­ta, men jag und­rar vad po­li­ti­ker­na gör egent­li­gen? De har pla­ner och lo­var, men sen blir det in­te så. Det är svårt att li­ta på dem.

BARBARA DORDONI, FITT­JA

Jag bru­kar in­te rös­ta, men nu ska jag gö­ra det. Po­li­ti­ker­na lo­var sa­ker och sen gör de nå­got an­nat. Kom­mu­nen mås­te gö­ra mer för ung­do­mar­na här. Nu häng­er en del ute sent och gör dum­ma sa­ker. Jag tyc­ker kom­mu­nen ska äga bo­stä­der, in­te pri­va­ta hy­resvär­dar.

JENNIE PERS­SON, TUM­BA

Jag tyc­ker in­te att den po­li­tis­ka de­bat­ten dra­git igång in­för va­let än. Jag vet vad jag ska rös­ta på re­dan, för mig är det jät­te­vik­tigt. Jag bor, job­bar och har barn i sko­la i kom­mu­nen. Den vik­ti­gas­te frå­gan är sko­lan, det be­hövs mind­re klas­ser och att man stäv­jar våld i ti­di­ga åld­rar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.