Äld­re för­gif­tad på Tul­linge­bo­en­de

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Hän­del­sen in­träf­fa­de på ett bo­en­de för de­men­ta i Tul­linge. En av de bo­en­de ska en­ligt en Lex Sa­rah-an­mä­lan ha löpp­nat ett säk­rat skåp och druc­kit ur en disk­me­dels­flas­ka, rap­por­te­rar Ny­hets­by­rån Si­ren.

På kväl­len bör­ja­de den äld­re krä­kas och fick and­nings­svå­rig­he­ter. Per­so­na­len ring­de på am­bu­lans men per­so­nen av­led på sjuk­hu­set av för­gift­ning­en.

– Det som har hänt är hemskt, det ska in­te kun­na hän­da. Vi ser myc­ket all­var­ligt på det, sä­ger Hen­rik Ken­ne­dy, press­an­sva­rig på vård­gi­va­ren Ale­ris till Ny­hets­by­rån Si­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.