Nya bo­stä­der byggs vid mos­kén

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

Fler­bo­stads­hus i fy­ra till ar­ton vå­ning­ar med ut­sikt över Al­by­sjön. Ett helt nytt bo­stads­om­rå­de pla­ne­ras på par­ke­rings­y­tan mitt emot Fitt­ja­mos­kén. I vec­kan fick Sten­dör­ren klar­tec­ken att gå vi­da­re med pla­ner­na. Tänk dig som det är i in­ners­tan, med bu­ti­ker i var­je gat­hörn.

Det nya bo­stads­kvar­te­ret med to­talt 650 nya bo­stä­der pla­ne­ras på par­ke­rings­y­tan mitte­mot Fitt­ja­mos­kén och ner mot. ”Bo­stä­der i ett fint lä­ge med sjö­ut­sikt lik­na­de Ham­mar­by sjö­stad”. Så be­skri­ver Fredrik Bro­din, vd på Sten­dör­ren, det nya om­rå­det.

– Det är så det tänkt. Vi vill ska­pa en stads­mil­jö med verk­sam­he­ter och bu­ti­ker i bot­ten­vå­ning­ar­na, ett om­rå­de som le­ver en stor del av dyg­nets tim­mar. Tänk dig som det är i in­ners­tan, med bu­ti­ker i var­je gat­hörn.

Vill byg­ga skyskra­pa

I pla­nen in­går en skyskra­pa som blic­kar ut över Fitt­ja­vi­ken och Myr­stu­gu­ber­get på and­ra si­dan.

– Det blir ett hus på 16-18 vå­ning­ar. Det blir li­te som en en­tré till Bot­kyr­ka, sä­ger Fredrik Bro­din.

För­u­tom hög­hu­set pla­ne­ras fler­bo­stads­hus i fy­ra till åt­ta vå­ning­ar, ett par­ke­rings­hus för bo­en­de ska spräng­as ut un­der Ex­plo­ria. Mitt emot mos­kén an­läggs ett cent­rum­torg. I skogs­dung­en in­till mos­kén och vid mos­kéns par­ke­ring, på kom­mu­nens mark, pla­ne­ras yt­ter­li­ga­re ett 100-tal bo­stä­der.

– Vi får tit­ta på ex­akt i vil­ken om­fatt­ning det är lämp­ligt att byg­ga här, det ser rätt max­at ut, sä­ger Gabri­el Mel­ki (S), sam­hälls­bygg­nads­nämn­dens ord­fö­ran­de.

Bö­ne­u­t­rop gav höj­da pri­ser

För fem år se­dan blev det lo­kal och na­tio­nell de­batt när Fitt­ja­mos­kén läm­na­de in ett med­bor­gar­för­slag om att få gö­ra bö­ne­u­t­rop till fre­dags­bö­nen. Kom­mu­nen såg det som en stör­nings­frå­ga för po­li­sen. Då inga bo­stä­der fanns i när­he­ten fick de grönt ljus för bö­ne­u­t­ro­pen.

– Nu har vi ta­git ställ­ning till om det är en lämp­lig plats att byg­ga bo­stä­der på. Upp­står det en möjlig ord­nings­stör­ning får det prö­vas på nytt. Mos­kén får ju sä­ga sin me­ning i det här ock­så. Jag tror att de här bo­stä­der­na bi­drar till att ska­pa ett bätt­re och tryg­ga­re Fitt­ja för al­la, sä­ger Gabri­el Mel­ki (S).

Och bö­ne­u­t­ro­pen har lett till öka­de pri­ser på bo­stä­der i om­rå­det, en­ligt en stu­die som forskare på Uppsa­la uni­ver­si­tet gjort och som DN skri­vit om.

Blir bo­stads­rät­ter

En­ligt Fredrik Bro­din kom­mer bo­stä­der­na att fram­för allt upp­lå­tas som bo­stads­rät­ter.

Ar­be­tet med att ta fram och an­ta en de­talj­plan be­räk­nas ta ett till två år. Om allt går en­ligt en­ligt pla­ner­na kan förs­ta spad­ta­get tas un­der 2019. Från det att spa­den sätts i mar­ken kan det ta fy­ra år tills he­la om­rå­det står klart, tror Fredrik Bro­din.

PARKERINGSPLATS MOS­KÉN MA­RI­NA EXPLORIAS GRÄSBEKLÄDDA TAK

MAX­AT. Här på mitt emot och run­tom mos­kén kan 600 till 800 bo­stä­der byg­gas.

SKÖN UT­SIKT. De nya in­vå­nar­na ser ut över Al­by­sjön till Mas­mo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.