R.I.P-mål­ning loc­kar kul­tu­re­li­ten

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Text: Petter Beckman

Det här re­pre­sen­te­rar den lo­ka­la mak­t­ord­ning­en. Den togs ner i maj. Bot­kyr­ka kom­mun vill helst att den ska stan­na i för­rå­det. Men den om­strid­da mål­ning­en ”Rest in pe­a­ce” väc­ker in­tres­se i konst­värl­den ut­an­för Bot­kyr­ka. Och mål­ning­ens äga­re Ni­nep So­lag­ha räk­nar med att den kom­mer att stäl­las ut igen.

–Vi har nog ing­et fö­re­mål som är så lad­dat här på MKC. Leif Mag­nus­son, chef på Mång­kul­tu­rellt cent­rum, vi­sar ef­ter li­te över­tal­ning upp den drygt 4x7 me­ter sto­ra mål­ning­en, som se­dan i maj lig­ger ned­mon­te­rad i ett av kul­tur­cent­rets låsta för­råd.

Un­der vå­ren och som­ma­ren var det han som gans­ka en­sam fick för­sva­ra mål­ning­en mot kvälls­tid­nings­ru­bri­ker som ”Här är rå­na­ren hjäl­te och hyl­las på kom­mu­nens vägg”.

– Det var ett me­di­a­drev. He­la den na­tio­nel­la dis­kus­sio­nen om kri­mi­nel­la pa­ral­lell­sam­häl­len i för­or­ter­na ram­la­de rakt in i den här mål­ning­en. Och det blev en av­hu­ma­ni­se­ring av de tre kil­lar­na som jag tyc­ker var för­skräck­lig, sä­ger Leif Mag­nus­son.

Leif Mag­nus­son blev med­la­ren mel­lan kom­mu­nen och de yng­re Fitt­ja­bor som såg mål­ning­en som vik­tig i sor­gear­be­tet ef­ter tre av­lid­na kam­ra­ter – två ihjäl­skjut­na, en död i en MC-krasch.

Ef­ter fle­ra år av kom­mu­nal tve­kan och kom­pro­mis­san­de, som slu­ta­de med att tav­lan tem­po­rärt fick sitta på ta­ket av Ung­do­mens hus, har den nu er­satts av en mål­ning som hyl­lar Fitt­jas mam­mor.

Kom­mer den att sät­tas upp igen?

– Nej, det finns inga så­da­na pla­ner. Kom­mu­nen vill in­te det. He­la frå­gan be­hö­ver ky­las ner, sä­ger Leif Mag­nus­son.

Vil­ka får sör­jas?

I lör­dags höll Leif Mag­nus­son en fö­re­läs­ning om mål­ning­ens histo­rik, då han be­to­na­de hur vik­tigt det är att se de dö­da kil­lar­na som män­ni­skor, in­te ba­ra som kri­mi­nel­la. En kvin­na räc­ker upp han­den:

– Vil­kas liv får sör­jas i det of­fent­li­ga? Det här re­pre­sen­te­rar den lo­ka­la mak­t­ord­ning­en och när kom­mu­nen går in och stö­der det, då på­ver­kas den lo­ka­la dy­na­mi­ken, fram­hål­ler hon.

Leif Mag­nus­son med­ger:

– Ja, vi har pra­tat myc­ket om det. Men man ska in­te glöm­ma bort att det här har va­rit en med­bor­gar­di­a­log, där vi har för­sökt ge ut­rym­me för rös­ter som van­ligt­vis in­te hörs.

Och frå­gan är vad som ska hän­da nu. Brå­ket har gjort tav­lan känd i konst­värl­den ut­an­för Bot­kyr­ka. Sta­tens konstråd har vi­sat in­tres­se, be­rät­tar Leif Mag­nus­son.

– Det är den star­ka ladd­ning­en kring äm­net, det lo­ka­la sam­man­hang­et och käns­lor­na mål­ning­en väc­ker som gör den så be­ty­del­se­full, sä­ger Mag­da­le­na Malm, chef för Sta­tens konstråd.

Men har den ett mark­nads­vär­de? Det vill var­ken hon el­ler and­ra konst­kän­na­re vi pra­tar med spe­ku­le­ra om.

Fredrik Ant­ho­ny, vär­de­ra­re på auk­tions­fir­man Bu­kowskis, har ba­ra gott att sä­ga om bå­de ar­tis­ten och konst­ver­ket:

– Mo­ti­vet har en stark in­ne­börd och Rus­kig, som gjort tav­lan, är en Sve­ri­ges bäs­ta må­la­re. Det är många som sam­lar på hans gre­jer. Om nå­gon skul­le ord­na en egen auk­tion så är det klart att den skul­le ha en kö­pa­re, sä­ger Fredrik Ant­ho­ny.

In­te till sa­lu

Mål­ning­ens äga­re Ni­nep So­lag­ha slår fast att tav­lan in­te är till sa­lu.

– Inga peng­ar kan mö­ta dess vär­de för mig, sä­ger han.

Ni­nep So­lag­ha räk­nar med att mål­ning­en kom­mer stäl­las ut igen när stäm­ning­en har lagt sig.

– Vi be­hö­ver ba­ra lug­na ner oss ett tag och kanske snyg­ga till tav­lan först. Det är inga pro­blem. Jag vill se vad som hän­der och vil­ka den fort­fa­ran­de är in­tres­sant för. Vi har in­te bestämt nå­got, men jag hop­pas att den får en bra plats. Jag vet att den kom­mer att få det, sä­ger han.

Men en sak är klar: det blir in­te på kom­mu­nens el­ler Bot­kyr­ka­byg­gens väg­gar.

FO­TO: SARA RINGSTRÖM

UPPMÄRKSAMMAD. ”Vi har ing­et fö­re­mål som är så lad­dat som den här tav­lan”, sä­ger Leif Mag­nus­son, chef på Mång­kul­tu­rellt cent­rum.

FO­TO: SARA RINGSTRÖM

INGA PLA­NER. ”Vi har inga pla­ner idag på att stäl­la ut den. Kom­mu­nen vill in­te det. Si­tu­a­tio­nen be­hö­ver ky­las ner”, sä­ger Leif Mag­nus­son.

FO­TO: JOHANNES LILJESON

OPTIMIST. Ni­nep So­lag­ha var den som be­ställ­de tav­lan. Han tror att mål­ning­en kom­mer att hit­ta en bra plats att stäl­las ut, så fort si­tu­a­tio­nen sval­nat li­te.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.