Rest in Pe­a­ce

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Vägg­mål­ning­en Rest in Pe­a­ce

sat­tes ur­sprun­li­gen upp vå­ren 2013 på en sopsta­tion i Fitt­ja, utan till­stånd.

Den är må­lad av stre­et-konst­nä­ren ”Rus­kig”, Pär­ra Andre­as­son, och be­ställ­des av en grupp unga Fitt­ja­bor, fö­re­träd­da av Ni­nep So­lag­ha. Mål­ning­en fö­re­stäl­ler tre av­lid­na män, varav två skju­tits till döds och en dött i en MCkrasch. En av de ihjäl­skjut­na dog un­der ett guld­rån i Sö­der­täl­je.

Ef­tersom fas­tig­hets­ä­ga­ren

Bot­kyr­ka­byg­gen in­te vil­le ha den up­pe på sin vägg följ­de en lång och kon­flikt­lad­dad dis­kus­sion om var den skul­le få sitta up­pe.

Till slut sat­tes den upp på ta­ket av Ung­do­mens hus, Fitt­jas mest syn­li­ga och cen­tra­la plats, vil­ket fick stark kri­tik bland an­nat från Mo­de­ra­ter­na i kom­mu­nen, som an­såg att kom­mu­nen med­ver­ka­de till att hyl­la kri­mi­nel­la.

I maj 2017 togs tav­lan ner och lig­ger nu ner­pac­kad i Mång­kul­tu­rellt Cent­rums för­råd.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.