Fitt­ja IF nä­ra kli­vet upp i div 5

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

Fitt­ja IF gick upp till di­vi­sion sex ef­ter sin förs­ta sä­song. Ef­ter hel­gens vinst mot Kon­go Uni­ted kan de gå vi­da­re di­rekt upp till di­vi­sion fem. Men det kan bli en tuff sista match mot Ra­pa­nui – det en­da la­get de för­lo­rat mot un­der sä­song­en. Det blir en stolt­hets­käns­la att kom­ma ner och tit­ta på vå­ra grab­bar spe­la.

Den förs­ta sä­song­en i di­vi­sion sju var en spikrak väg mot sex­an, med vinst med 34-0 mot Nors­borg i förs­ta mat­chen. Sä­song­en i sex­an har va­rit ska­ki­ga­re.

De­ras förs­ta match i di­vi­sion sex blev en tung för­lust mot Ra­pa­nui på Vår­bergs IP. Res­ten har de spe­lat oav­gjort el­ler vun­nit. I hel­gen vann de mot Kon­go Uni­ted med 1-0.

Bör­ja­de ska­kigt

In­för den sista och av­gö­ran­de mat­chen som kan ta Fitt­ja IF till di­vi­sion fem ställs de åter­i­gen mot Ra­pa­nui.

– Vi bör­ja­de ska­kigt den här sä­song­en, vi mis­sa­de myc­ket. Nu vill vi verk­li­gen vin­na mot dem, sä­ger Si­nan Bay­sal, ord­fö­ran­de i klub­ben.

Fast den här gång­en mö­ter de la­get på hem­ma­plan, på Fitt­ja BP. Det kom­mer lyf­ta la­get, tror Si­nan Bay­sal.

– Det har va­rit myc­ket publik på vå­ra mat­cher, vi har va­rit fle­ra hund­ra där ne­re. Vi har en läk­ta­re och den har va­rit helt full, sä­ger han.

Hop­pas på myc­ket publik

Vin­ner Fitt­ja IF näs­ta lör­dag är de kla­ra för di­vi­sion fem. Blir det tvåa täv­lar de mot två­or i and­ra grup­per om att bli bäs­ta tvåa.

– Jag har kol­lat li­te sta­tistik och jag tror att vi kan ha en bra chans där. Men vi vill in­te bli tvåa, vi vill vin­na!

Han hop­pas på bra upps l ut­ning f r ån Fitt­ja t i l l mat­chen.

– Det blir en stolt­hets­käns­la att kom­ma ner och tit­ta på vå­ra grab­bar spe­la. Vi var cir­ka 300 per­so­ner se­nast, så det sik­tar vi på nu ock­så. Jag hop­pas al­la kom­mer ner och he­jar, sä­ger Si­nan Bay­sal.

TAG­GA­DE. Fitt­ja IF:s herr­lag tror på vinst när de mö­ter Ra­pa­nui på Vår­bergs IP i hel­gen.

LE­DA­RE. Si­nan Bay­sal är ord­fö­ran­de i klub­ben och en av trä­nar­na i Fitt­ja IF.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.