M: Al­la tåg ska stan­na i Tul­linge

BotkyrkaDirekt Norra - - ÅSIKT & DEBATT -

När det gäller för­sla­get ”skip-stops” och att Tul­linge fö­reslås bli en av sta­tio­ner­na som vis­sa tåg ska hop­pa över så är det vår syn att al­la tåg bor­de stan­na i Tul­linge. Sa­lems kom­mun, som be­folk­nings­mäs­sigt är mind­re (och har fär­re pen­del­tågs­re­se­nä­rer) än Tul­linge, fö­reslås un­dan­tas från skip-stops, vil­ket vi an­ser är en fel­ak­tig pri­o­ri­te­ring. Frå­gan är dock in­te slut­ligt av­gjord än­nu.

Det är ock­så den sy­nen vi fört fram i vå­ra di­rek­ta sam­tal med an­sva­rigt tra­fiklands­tings­råd.

Den mo­de­rat­led­da lands­tings­ma­jo­ri­te­ten med­ver­kar gär­na till en ny pen­del­tågs­upp­gång. Vi mo­de­ra­ter i Bot­kyr­ka har se­dan ti­di­ga­re ock­så fö­re­sla­git att kom­mu­nen ska vara med och med­fi­nan­si­e­ra det­ta.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­na har vi­da­re god­känt att Tra­fik­ver­ket ska pri­o­ri­te­ra 30 mil­jo­ner kro­nor till att byg­ga en cy­kel­ba­na mel­lan Tul­linge C och Skytt­brinks in­du­stri­om­rå­de. Vi mo­de­ra­ter vill ock­så se att cy­kel­för­bin­del­sen mel­lan Tum­ba och Tul­linge för­bätt­ras, men vi an­ser att en ny pen­del­tågs­upp­gång i Tul­linge bör pri­o­ri­te­ras hög­re. Pen­del­tågs­upp­gång­en be­rör många gång­er fler re­se­nä­rer än de som be­hö­ver el­ler vill ta cy­keln mel­lan Tum­ba och Tul­linge.

30 mil­jo­ner kro­nor är en god an­del av kost­na­den för en ny pen­dels­tågs­upp­gång i Tul­linge. Den frå­gan lig­ger just nu hos den röd­grö­na re­ge­ring­en, på Tra­fik­ver­kets bord. Den mo­de­rat­led­da lands­tings­ma­jo­ri­te­ten med­ver­kar gär­na till en ny pen­del­tågs­upp­gång. Vi mo­de­ra­ter i Bot­kyr­ka har se­dan ti­di­ga­re ock­så fö­re­sla­git att kom­mu­nen ska vara med och med­fi­nan­si­e­ra det­ta.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.