ONS 27 SEP NÄRINGSLIVSFORUM

BotkyrkaDirekt Norra - - PÅ GÅNG -

Varmt väl­kom­men till hös­tens Näringslivsforum och di­a­log kring fö­re­tagskli­ma­tet i kom­mu­nen. Med av­stamp i Svenskt Nä­rings­livs pre­sen­ta­tion av årets ran­king­re­sul­tat, bjuds du in till run­da-bords­sam­tal för att dis­ku­te­ra för­bätt­rings­om­rå­den till­sam­mans med tjäns­te­män, po­li­ti­ker och re­pre­sen­tan­ter från Svenskt Nä­rings­liv. Fo­ru­met är ett till­fäl­le för dig som är fö­re­ta­ga­re i Bot­kyr­ka att vara del­ak­tig i ut­veck­ling­en av nä- rings­li­vet i Bot­kyr­ka. Skic­ka ett mejl med namn och fö­re­tag till fo­re­tag@bot­kyr­ka.se se­nast mån­da­gen den 25 sep­tem­ber.

Tid: 8.30 till 13.00

Plats: Sub­to­pia

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.