FRE 29 SEP FILM

BotkyrkaDirekt Norra - - PÅ GÅNG -

Bi­o­träf­fen vi­sar Lä­ka­ren på lan­det. I över 30 år har dok­tor Wer­ner prak­ti­se­rat som lä­ka­re på den frans­ka lands­byg­den. Han är om­tyckt av al­la, vet allt om de­ras kräm­por och en hel del an­nat ock­så för den de­len. De är näs­tan som en en­da stor fa­milj. Så drab­bas han själv av sjuk­dom och man sän­der en lä­ka­re för att av­las­ta ho­nom i hans ar­be­te. Yt­terst mot­vil­ligt går han med på den oöns­ka­de hjäl­pen. Arr.: SPF, PRO, SPRF. Kost­nad 50 kr. Al­la är väl­kom­na.

Tid: 14.00

Plats: Tum­ba­sce­nen

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.