FAJTERNA OM BOT­KYR­KA – VAD MINNS DU BÄST?

Skro­tar di­a­log­fo­rum och med­bor­gar­för­slag

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Anna Sjögren

Fem år för att få svar på ett med­bor­gar­för­slag. Di­a­log­fo­rum där in­vå­na­re stäl­ler po­li­ti­ker ut­an makt till svars. Sam­råd där al­la är miss­nöj­da. Nu pre­sen­te­rar kom­mu­nen en plan för hur du ska få mer att sä­ga till om.

Di­a­log­fo­rum, trygg­hets­vand­ring­ar, sam­råd, med­bor­gar­för­slag, syn­punk­ter, felan­mäl­ning­ar. Vad är vad? Vad le­der det till? Slut­sat­sen av den ut­red­ning om när­de­mo­kra­ti som lagts fram är att det är för rö­rigt för folk att för­stå hur och vad de kan på­ver­ka.

– Det har f un­nits f ör många sätt och man vet in­te vad som hän­der med ens idéer och för­slag. Det ska bli enkla­re. Idag går vi mis­te om idéer, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, som till­sat­te ut­red­ning­en i vå­ras.

Di­a­log­fo­rum, där bo­en­de mö­ter lo­kal­po­li­ti­ker och dis­ku­te­rar lo­ka­la frå­gor, ska nu skro­tas.

– Det har nått för få. Och det har bli­vit att po­li­ti­ker­na ba­ra är där för att lyss­na, de har ing­en makt. Pro­to­kol­let ham­nar i en nämnd och för­svin­ner i kom­mun­or­ga­ni­sa­tio­nen, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S).

Istäl­let star­tas en di­a­log­kom­mis­sion: en grupp po­li­ti­ker och tjäns­te­män som ”dy­ker ner” i en kom­mun­del i tre må­na­der av di­a­logak­ti­vi­te­ter och rådslag.

– Det kan hand­la om ett cent­rum el­ler en park som ska rustas upp, en ny sko­la el­ler hur ung­domskri­mi­na­li­tet ska stäv­jas. De ska ha makt och bud­get för att ge­nom­fö­ra sa­ker, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S).

Med­bor­gar­för­sla­gen av­skaf­fas. Istäl­let in­förs med­bor­gar­syn­punk­ter.

– Det hän­der of­ta att skic­kar in nå­got som är en felan­mä­lan som med­bor­gar­för­slag. Då mås­te för­valt­ning­en en­ligt la­gen ut­re­da det, fastän det ba­ra kan fix­as di­rekt. En del med­bor­gar­för­slag kan ta fem år att ut­re­da, det är in­te okej, sä­ger Eb­ba Öst­lin (S).

När man sä­ger att folk ska få be­stäm­ma ska­pas för­vänt­ning­ar. Vad får de be­stäm­ma om? Man får ju in­te be­stäm­ma om det byggs i en skog man tyc­ker om.

– Nej där gäl­ler sam­råd. Ny­byg­gen är det svå­ras­te vi har. Al­la vill att det ska byg­gas bo­stä­der men många vill in­te att det byggs hos dem. Vi mås­te va­ra tyd­li­ga med vil­ka ra­mar som finns. Man får kanske in­te be­stäm­ma att det byggs, men hur, sä­ger Eb­ba Öst­lin.

De fles­ta par­ti­er är po­si­ti­va till för­sla­get. TuP rös­ta­de nej.

INITIATIVTAGARE. Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­sens ord­fö­ran­de, till­sat­te ut­red­ning­en i vå­ras.

GÅR IN­TE ATT TVINGA. An­ri Bec­ker, Tul­linge­bo. ”Jag vet fak­tiskt in­te hur man gör för att på­ver­ka. Det är bra att ta in med­bor­ga­res åsik­ter, men jag tror in­te man kan tvinga fram en­ga­ge­mang, det är vik­tigt att det kom­mer un­der­i­från.”

SKÖ­TER DET. Jo­nas Eriks­son, Tul­linge­bo, vet in­te hur han som med­bor­ga­re kan på­ver­ka kom­mu­nen om han skul­le vil­ja. ”Men jag tror att kom­mu­nen skö­ter det mesta bra.”

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.