Bot­kyr­kas gä­ris får ett eget rum i Hall­un­da

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Anna Sjögren

Be­hö­ver du hjälp och mod att vå­ga nå di­na dröm­mar? Gil­lar du att dan­sa? Är du tjej el­ler ic­ke-bi­när? Då är du väl­kom­men till in­spi­ra­tions­kväl­lar­na #mingä­ri på Hall­un­da Fol­kets hus i höst.

Fy­ra kväl­lar där allt fo­kus är på tje­jer och ic­ke-bi­nä­ra (per­so­ner som in­te ryms i tvåkönsnor­men). Där dröm­mar ska hit­tas och mo­det att ta plats och föl­ja dem ska byg­gas upp.

– Det är of­ta kil­lar som syns och tar plats. Vi vill ska­pa ett stäl­le och en plats där vi and­ra kan um­gås och ha kul på till­sam­mans, sä­ger Ay­lin Örs från för­e­ning­en Spe­ars IF som står bakom #mingä­ri.

Byg­ga själv­käns­la

Det hand­lar om att byg­ga själv­käns­la och stär­ka själv­för­tro­en­de, nå­got som är ex­tra vik­tigt hos tje­jer och ic­ke-bi­nä­ra, me­nar hon och Victo­ria Esco­bar från Stock­holmsid­rot­ten som ock­så är med och ar­ran­ge­rar kväl­lar­na.

– Det är många som in­te har det. Man vå­gar in­te stic­ka ut och hö­ras li­ka myc­ket som kil­lar. Här ska man bör­ja tro på sig själv, sä­ger Ay­lin Örs.

Kväl­lar­na ord­nas fy­ra gång­er i höst. Var­je kväll kom­mer bör­ja med en in­spi­ra­tions­före­läs­ning el­ler ett sam­tal med in­bjud­na gäs­ter. De av­slu­tas med kraft­full och svet­tig dans: dan­ce­hall, dan­ce­hall ak­ro­ba­tik, hip-hop stre­et och la­tin fe­ver.

De hop­pas på många be­sö­ka­re.

– Lo­ka­len tar 130 per­so­ner, vi vill fyl­la den!, sä­ger Victo­ria Esco­bar.

Den förs­ta in­spi­ra­tions­kväl­len var i ons­dags i Hall­un­da Fol­kets hus. Allt är gra­tis.

GER MOD. Ay­lin Örs och Victo­ria Esco­bar är någ­ra av dem som står bakom #mingä­ri.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.