Po­li­sen sat­sar

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Cla­rence Fren­ker

mot skjut­ning­ar­na

Den se­nas­te må­na­den har tio kon­sta­te­ra­de skjut­ning­ar in­träf­fat i Stock­holm – varav fle­ra med död­lig ut­gång. Nu gör po­li­sen en of­fen­siv för att stop­pa vål­det. Ett av verk­ty­gen är ökat fo­kus på be­slag av va­pen, peng­ar och bi­lar.

Hit­tills i år har 96 kon­sta­te­ra­de skjut­ning­ar in­träf­fat i Stock­holm. Tio av des­sa har ägt rum ba­ra un­der den se­nas­te må­na­den och fle­ra har haft död­lig ut­gång. Nu ska po­li­sen ge­nom­fö­ra en stor sats­ning för att mins­ka skjut­ning­ar­na.

– An­ta­let gäng­re­la­te­ra­de skjut­ning­ar har ökat de se­nas­te åren. Den se­nas­te ti­den har ock­så an­ta­let döds­fall re­la­te­ra­de till skjut­ning­ar­na ökat. Det är en all­var­lig ut­veck­ling, sä­ger Jan Evens­son, som le­der det rik­ta­de ar­be­tet.

In­sat­sen kom­mer att rik­tas mot den kri­mi­nel­la gäng­mil­jön i Stock­holm och må­let är att stö­ra de­ras verk­sam­he­ter så myc­ket som möj­ligt. Bland an­nat kom­mer fo­kus lig­ga på be­slag av va­pen, spräng­me­del, peng­ar och bi­lar.

Det kom­mer även ges stöd för av­hop­pa­re som vill läm­na kri­mi­na­li­te­ten. Till sin hjälp kom­mer po­li­sen ta in för­stärk­ning från and­ra de­lar av lan­det.

– Vi har en sam­lad och bra bild av pro­ble­ma­ti­ken i re­gi­o­nen. Det finns dock ut­ma­ning­ar då vi har haft en pe­ri­od av tung be­last­ning som ut­ma­nar den po­li­siä­ra re­sur­sen, sä­ger Jan Evens­son.

FOTO: MOSTPHOTOS

INSATS. Må­let är att stö­ra de kri­mi­nel­la gäng­ens verk­sam­he­ter så myc­ket som möj­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.