Kid­nap­pa­de ge­ten är till­ba­ka i ha­gen

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - Anna Sjögren

Histo­ri­en om den skräm­da ge­ten som hit­ta­des i Vår­berg har fått ett lyck­ligt slut. Nu är hon hem­ma på Ol­ber­ga för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv. – Hon har ta­git det he­la med ro, sä­ger Tin­na Joné, äga­re.

Det var förr­för­ra lör­da­gen som den lil­la ge­ten hit­ta­des av po­li­sen, fast­bun­den och rädd på en skol­gård i Vår­berg. Då ha­de Tin­na Joné och hen­nes fa­milj re­dan upp­täckt att sex må­na­der gam­la kil­ling­en Tyt­ti – som till var­dags job­bar som pe­da- go­gisk get med bar­nen på Ol­ber­ga för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv – var bor­ta.

– Det var ex­tra dra­ma­tiskt ef­tersom al­la bar­nen kän­de ge­ten. Vi trod­de ald­rig att vi skul­le få hem hen­ne le­van­de och vi grät över hen­ne, sä­ger Tin­na Joné på Eld­tom­ta små­bruk.

I två dygn var Tyt­ti för­svun­nen. Den förs­ta nat­ten sov hon på Mä­lar­höj­dens rid­sko­la, da­gen ef­ter sat­tes hon i ka­ran­tän på Skan­sen. Sen fick po­li­sen tag i Grö­ding­e­fa­mil­jen för att ge dem gläd­je­be­ske­det.

– Vi och al­la bar­nen blev jät­te­gla­da! Kil­ling­en tog det he­la med ro. Nu tar hon det lugnt med sin mam­ma, le­ver li­vet i ha­gen och um­gås med bar­nen och pe­da­go­ger­na i koo­pe­ra­ti­vet.

Tin­ne Joné tror att det he­la rör sig om en kid­napp­ning, då get­ter är flock­djur är det in­te tro­ligt att hon gått än­da till Vår­berg.

– Nå­gon kanske tyck­te att hon var väl­digt gul­lig el­ler så var det nå­gon som vil­le äta upp hen­ne. Men man kan in­te ha en get i en lä­gen­het och det finns ing­et att äta på dem, så då läm­na­de de hen­ne där, sä­ger hon.

FOTO: TIN­NA JONÉ

TUGGAR I HA­GEN. Tyt­ti är till­ba­ka med floc­ken. Sig­ne Jo­hans­son-Joné är glad hon är till­ba­ka på Ol­ber­ga för­äld­ra­koo­pe­ra­tiv.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.