Grönt ljus för skip­stop

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Anna Sjögren

Kor­ta­re res­tid i rus­nings­tra­fik för pend­la­re från Tum­ba, fär­re tåg för Tul­linge. Pro­tes­ter­na hjälp­te in­te och nu har be­slu­tet fat­tats. Nu in­för SL så kal­la­de skip-stops, på pen­del­tå­gen.

SL:s för­slag att in­fö­ra snabb­tåg i rus­nings­tra­fik, skip­stops som hop­par över vis­sa sta­tio­ner och för­kor­tar res­ti­den för pend­la­re långt ut på lin­jer­na, har de­bat­te­rats fli­tigt de se­nas­te vec­kor­na. Sär­skilt i Tul­linge, som hop­pas över av snabb­tå­gen.

SL:s och Tra­fik­ver­kets be­slut i fre­dags sat­te de­fi­ni­tivt punkt för de­bat­ten: det blir grönt ljus för tå­gen.

Tio tåg i tim­men

De nya snabb­tå­gen stan­nar i Tum­ba och ger pend­la­re tre mi­nu­ter kor­ta­re res­tid till och från ci­ty un­der rus­nings­tra­fik, mel­lan 16 och 18. To­talt av­går tio tåg per tim­me. Pend­la­re i Tul­linge och Stuvs­ta får istäl­let se snabb­tå­gen su­sa för­bi sin sta­tion och får sex av­gång­ar un­der sam­ma tid.

Tra­fik­för­valt­ning­en är med­ve­ten om kri­ti­ken som skip- stop- tå­gen har mött, men me­nar att de all­ra fles­ta av lä­nets pend­la­re än­då får en bätt­re re­sa med det nya sy­ste­met.

– Syf­tet är att gö­ra lä­net li­te run­da­re för dem som bor längst ut och att ska­pa go­da knut­punk­ter för kol­lek­tiv­tra­fik, en bätt­re för­del­ning av påsti­gan­de och på så sätt mins­ka träng­seln för de som bor när­ma­re ci­ty. Bätt­re ba­lans mel­lan an­ta­let påsti­gan­de in­ne­bär ock­så att ti­den som tå­get står på sta­tion kan hål­las, vil­ket i sin tur in­ne­bär bätt­re punkt­lig­het, sä­ger Fred­rik Ca­valli- Björk­man, tra­fik­di­rek­tör på Tra­fik­för­valt­ning­en i ett press­med­de­lan­de.

Star­tar näs­ta höst

Den nya tid­ta­bel­len bör­jar gäl­la från och med 10 de­cem­ber för de fles­ta pen­del­tågs­lin­jer. Men i Tul­linge och Tum­ba sjö­sätts den in­te för­rän hös­ten 2018 på grund av ar­be­ten vid Sö­der­täl­je cen­tral.

FOTO: MI­KAEL AN­DERS­SON

SNAB­BA TÅG. Skip-sto­pen för­kor­tar res­ti­den för pend­la­re läng­re ut längs lin­jer­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.