30 års strid om Uringes cros­sar

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Anna Sjögren

Brå­ket om cross­ba­nan i Uringe har sex år av över­kla­gan­den på nac­ken. Gran­nar­na, som störs av bull­ret, vill helst få ba­nan stängd. Men klub­ben vill ha fler ti­der för att in­te gå i kon­kurs. Och ny­li­gen kom ett nytt be­slut – som ing­en är helt nöjd med.

– Det här är en av Sve­ri­ges bäs­ta ba­nor, jag har kört här sen 90- ta­let, sä­ger Fred Jo­hans­son.

Lju­det från tre cros­sar som kör blir hög­re när det ga­sas. Det är det här den sex år långa fej­den mel­lan Stock­holm MX och de när­bo­en­de gäl­ler. Klub­ben vill kö­ra mer, gran­nar­na vill stänga ba­nan.

För­ra vec­kan fat­ta­de mil­jöoch häl­so­skydds­nämn­den det se­nas­te be­slu­tet i ären­det. Klub­ben får kö­ra två var­da­gar i vec­kan mel­lan 11 till 15. Och lördag och sön­dag 10 till 15.

– Det är en kom­pro­miss, in­te den bäs­ta men in­te den säms­ta. Vi vill kö­ra fler var­da­gar och på kväl­lar, så att klub­bens skolung­do­mar kan kö­ra i vec­kor­na, sä­ger Andre­as Holm­gren, ord­fö­ran­de i Stock­holm MX.

Var kon­kurs­ho­ta­de

För dem är det bätt­re än be­slu­tet i feb­ru­a­ri. Då be­stäm­des det att fyr­tak­ta­re, de mest hög­ljud­da cros­sar­na, in­te fick kö­ra alls på sön­da­gar. Klub­ben, med un­ge­fär 200 be­sö­ka­re på hel­ger, skic­ka­de in en ny an­sö­kan.

– Vi ha­de gått i kon­kurs om det förs­ta be­slu­tet bli­vit verk­lig­het. Vi har byggt bul­ler­val­lar och dra­git om ba­nor­na så att lju­det mins­kar, det tog man in­te hän­syn till först, sä­ger Andre­as Holm­gren.

Ing­en är nöjd, kon­sta­te­rar Myr­na Pers­son (MP), ord­fö­ran­de i mil­jö- och häl­so­skydds­nämn­den.

– Det blir li­te mer stör­ning­ar för de bo­en­de. Men de kör två tim­mar mind­re.

Kon­flik­ten tog fart 2013 när klub­ben an­sök­te om mer kör­ti­der hos kom­mu­nen. Det god­kän­des men över­kla­ga­des av ett ti­o­tal gran­nar. Al­la be­slut som fat­tats se­dan dess – av kom­mun, Läns­sty­rel­se och än­da upp i mark- och mil­jö­dom­sto­len – har över­kla­gats. Av bå­da si­dor.

Mind­re än en kilo­me­ter bort står Vi­vi Ann Ek­holm och Ke­neth Je­ge­falk på sin ve­ran­da. De har job­bat i sex år för att få ba­nan stängd. Myc­ket tid har lagts ner på frågan.

– Det går in­te att sit­ta här när de kör, vi kan in­te ha gäs­ter och mås­te pla­ne­ra li­vet ef­ter de­ras ti­der, sä­ger Vi­vi Ann.

Ärvd kamp

De har över­kla­gat be­slut, gjort nam­nin­sam­ling­ar och gått på nämnd­mö­ten. Kam­pen har de ärvt från Ke­net­hs släk­ting­ar som var emot ba­nan när den öpp­na­de i slu­tet av 80-ta­let.

– Då fick de kö­ra sex tim­mar i vec­kan. De an­sö­ker he­la ti­den om mer och skul­le kö­ra he­la ti­den om de fick. Det är vår gran­nes vat­ten de sit­ter och kör på! Och han får in av­ga­ser hos sig. Hur kan en kom­mun tillå­ta det?, sä­ger Vi­vi Ann Ek­holm.

Myr­na Pers­son (MP) sä­ger att man föl­jer mil­jö­bal­ken.

– Som mil­jö­par­tist ha­de jag sagt nej, men det här re­gle­ras av la­gar. Vi kan in­te för­bju­da det.

Ba­nan be­hövs för att hål­la cros­sar­na un­der kon­troll, me­nar Andre­as Holm­gren.

– Det hål­ler ung­do­mar och and­ra crosså­ka­re från sko­gar och grus­tag där de in­te får kö­ra. Om vi stäng­er har du ett stort an­tal som kom­mer dra ut i sko­gen.

Det ar­gu­men­tet kö­per in­te pa­ret Ek­holm Je­ge­falk.

– Där kör man ju en­du­ro, in­te cross. Vi ska över­kla­ga nu, det tar kanske två år. Vi ger ald­rig upp.

Som mil­jö­par­tist ha­de jag sagt nej, men det här re­gle­ras av la­gar. Vi kan in­te för­bju­da det.

FOTO: SA­RA RINGSTRÖM

VILL KÖ­RA. ”Vi tog i med ti­der­na, med sju da­gar i vec­kan först. Men vi ha­de ing­en aning om att det skul­le bli de här pro­ble­men”, sä­ger Andre­as Holm­gren, klub­bord­fö­ran­de.

VETERANER. Andre­as Holm­gren med so­nen Gustav Holm­gren och Fred Jo­hans­son, som kört här se­dan 90-ta­let.

IDYLL. Vi­vi Ann och Ke­neth Ek­holm är någ­ra av de gran­nar som störs och ta­git strid mot cross­ba­nan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.