Gå stav­gång och tes­ta VR-glas­ö­gon på se­ni­or­vec­kan

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Text: Ma­ri­an­ne Wla­dis Foto: Mostp­ho­to

Har du fun­de­rat på att be­sö­ka årets Se­ni­or­vec­ka i Bot­kyr­ka? Mel­lan mån­da­gen 6 och fre­da­gen 10 no­vem­ber kan du gö­ra stu­die­be­sök, pro­va på oli­ka ak­ti­vi­te­ter, upp­täc­ka verk­sam­he­ter och få svar på an­ge­läg­na frå­gor, där du som se­ni­or står i fo­kus.

DU KAN till ex­em­pel bör­ja mån­da­gen med att dan­sa morgon­tan­go på PRO Bot­kyr­ka Fins­ka som har si­na lo­ka­ler i Tum­ba äldre­bo­en­de. Sam­ma dag finns möj­lig­het att se­ni­or­trä­na i Lil­la Storvrets­hal­len i Tum­ba, gå på Öp­pet hus på bå­de Mö­tes­plats Grödinge och på vård- och om­sorgs­bo­en­det Tor­net i Nors­borg.

Om du är pro­me­nad­s­u­gen kan du föl­ja med på stav­gång i Hall­un­da på tis­da­gen och träf­fa jour­na­lis­ten Ma­ri­an­ne Rund­ström i Hall­un­da Fol­kets Hus där hon pre­sen­te­rar sin bok Pas­sé: de ofri­vil­li­ga pen­sio­nä­rer­na och ta­lar om ål­ders­dis­kri­mi­ne­ring.

DEN FRÅN TV kän­da ge­ri­a­trik­pro­fes­sorn Yng­ve Gustavs­son fö­re­lä­ser om me­di­ci­ners ver­kan på Tum­ba­sce­nen på ons­da­gen och på tors­da­gen blir det dans­fö­re­ställ­ning med konstworks­hop i konst­hal­len i Tum­ba. Om du vill kan du av­slu­ta vec­kan med ett raskt kliv in i vir­tu­al re­a­li­ty-värl­den. Tänk dig att du tar på dig ett par så kal­la­de VR- glas­ö­gon och plöts­ligt be­fin­ner du dig i en helt ny mil­jö. El­ler upp­le­ver att du gör det. VR-tek­ni­ken har tes­tats in­om äldre­omsor­gen, bland an­nat i Sö­der­täl­je kom­mun, och den har vi­sast sig ge go­da ef­fek­ter.

Att se film med VR-glas­ö­gon be­skrivs som att kli­va in i en an­nan verk­lig­het. Fre­da­gen 10 no­vem­ber kom­mer Film Stock­holm till mö­tes­plat­sen Al­bys hjär­ta och de­mo­stre­rar VR-glas­ö­gon.

SPÄCKAD VEC­KA MED AK­TI­VI­TE­TER. St­av­gångs­pro­me­nad i Hall­un­da är en av al­la ak­ti­vi­te­ter som er­bjuds un­der se­ni­or­vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.