Med­bor­gar­för­slag blevv Nytt ute­gym

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Text: Ka­rin Fred­riks­son Foto: To­bi­as Fi­scher

Hall­un­da och Nors­borg fick för­ra året 5 mil­jo­ner kro­nor till trygg­hets­ska­pan­de och stads­ut­veck­lan­de in­sat­ser. För­slag om hur stads­de­lar­na kun­de för­bätt­ras kom bland an­nat från med­bor­gar­na själ­va. Ett an­nat för­slag som bli­vit verk­lig­het tack va­re en en­ga­ge­rad med­bor­ga­re in­vig­des i för­ra vec­kan, näm­li­gen Bot­kyr­kas störs­ta ute­gym.

UN­DER REGNTUNGA moln men med för­vänt­ning i luf­ten klipps det blå­gu­la ban­det och Bot­kyr­kas störs­ta ute­gym för­kla­ras in­vigt. Gym­met lig­ger bakom Kärs­by IP i Nors­borg och an­lägg­ning­en är det förs­ta ute­gym­met i Bot­kyr­ka som är ut­for­mat sär­skilt för att även till­ta­la en äld­re mål­grupp. För­sla­get om just ett så­dant ute­gym kom­mer från Siw Klö­ver­ås.

– Jag fick egent­li­gen idén för fle­ra år sen, när jag gick mi­na mor­gon­pro­me­na­der här runt Vat­ten­ver­ket och tyck­te att det vo­re skönt att få av­slu­ta pro­me­na­den med att rö­ra mig och stret­cha li­te, be­rät­tar Siw.

OCH MÅNGA är de som rör sig och id­rot­tar i om­rå­det. Just på in­vig­nings­da­gen är det full fart här, på fot­bolls­pla­nen spe­lar ett 50-tal tje­jer fot­bollscup till sam­ba­to­ner och re­pre­sen­tan­ter från bå­de Kor­pen och Bot­kyr­ka gym­nas­tik- och id­rotts­för­e­ning har kom­mit för att prov­trä­na på ute­gym­met. Red­ska­pen är mon­te­ra­de för att pas­sa så­väl var­dags­mo­tio­nä­rer i oli­ka åld­rar som fli­ti­ga id­rotts­ut­ö­va­re och på gräs­mat­tan bred­vid är tan­ken att man ska kun­na ha trä­nings­pass som zum­ba och ae­ro­bics.

MEN DET är in­te ba­ra ute­gym­met som är nytt här i Nors­borg och Hall­un­da. 5 mil­jo­ner kro­nor har det se­nas­te året in­ve­ste­rats i trygg­hets­ska­pan­de och stads­ut­veck­lan­de in­sat­ser.

– Jag är glad över att så många av Bot­kyr­ka­bor­nas idéer kom till an­vänd­ning i den­na in­ve­ste­ring. När vi be­slu­ta­de om den­na sats­ning såg vi stort be­hov av att snabbt byg­ga mer tryg­ga och snyg­ga mil­jö­er för Nors­borgs­bor­na. Det­ta är ett steg i byg­get av le­van­de stads­de­lar i Nya Bot­kyr­ka.

SÅ VAD har peng­ar­na gått till? Bus­s­ter­mi­na­len i Hall­un­da har fått en an­sikts­lyft­ning och ut­an­för de två tun­nel­ba­ne­upp­gång­ar­na har nya ori­en­te­rings­tav­lor satts upp för att

be­sö­ka­re lät­ta­re ska kun­na hit­ta i om­rå­det. En stor sats­ning har även gjorts på att le­da om bil­tra­fik för att få en säk­ra­re och tryg­ga­re mil­jö för gång­tra­fi­kan­ter, sär­skilt i kors­ning­en mel­lan Mi­mers väg och Tomt­ber­ga­vä­gen. Kors­ning­en var för­ut en plats där många barn och ung­do­mar ge­na­de över bil­vä­gen till sko­lan och fri­tids­går­den Mu­sik­hu­set men nu har fart­hin­der och nya re­fu­ger satts upp, trot­to­a­rer­na har bred­dats och över­gång­stäl­len har må­lats och fått tyd­li­ga­re skyl­tar.

STÖRST FÖRÄNDRING ser man kanske ut­an­för Mu­sik­hu­set där den om­lag­da in­far­ten fri­gjort en stor yta och en helt ny ute­plats har växt fram. Här finns nu en scen, grill­plats, konst­gräs, häng­mat­te­stol­par, nya od­ling­ar som ung­do­mar­na tar hand om, ett hög­re nät runt fot­bolls­pla­nen för att för­hind­ra att bol­lar spar­kas ut på bil­vä­gen och ett nytt sta­ket runt plat­sen för att skyd­da från bil­tra­fi­ken. Ytan an­vänds re­dan fli­tigt av bå­de Mu­sik­hu­sets be­sö­ka­re och Kärs­by­sko­lans ele­ver. Plat­sen är även som gjord för eve­ne­mang av oli­ka slag. Mu­sik­fes­ti­va­len Show up Bot­kyr­ka hölls här på Val­borgs­mäs­so­af­ton i år och loc­ka­de näs­tan 400 be­sö­ka­re.

– När vi fick peng­ar­na tit­ta­de vi på al­la sam­tal och di­a­lo­ger vi haft med med­bor­ga­re och ak­tö­rer i om­rå­det un­der fö­re­gå­en­de år och fick fram en tyd­lig bild av vad som be­höv­des sat­sas på. Det känns ro­ligt att nu kun­na se kon­kre­ta re­sul­tat så snabbt, ett år är kort tid för att gö­ra så här sto­ra för­änd­ring­ar. Fle­ra med­bor­ga­re har kon­tak­tat mig och va­rit po­si­ti­va till hur det har bli­vit, sä­ger To­maj Key­va­ni som är om­rå­des­ut­veck­la­re i Hall­un­da-Nors­borg. In­vig­ning­en av ute­gym­met av­slu­tas med ett grupp­fo­to på al­la trä­nings­sug­na per­so­ner som kom­mit hit. Och de är många, bå­de unga och gam­la. Eme­lie från Kor­pen drar i gång ett zum­ba­pass och fle­ra mo­tio­nä­rer häng­er på.

MEN INITIATIVTAGAREN själv, Siw Klö­ver­ås, kom­mer ty­värr in­te bli stam­mis på Nors­borgs störs­ta ute­gym.

– Jag har ty­värr hun­nit flyt­ta här­i­från, nu bor jag i Tul­linge, men jag hop­pas att många and­ra får nyt­ta och gläd­je av det här, av­slu­tar Siw.

HUR GÖR MAN? Del­ta­gar­na på in­vig­ning­en av nya ute­gym­met fick en vis­ning hur de nya red­ska­pen kan an­vän­das.

Ny konstutsmyck­ning på Mu­sik­hu­sets fa­sad, ska­pad av lo­ka­la konst­nä­rer. Mel­lan trä­stol­par­na sätts kom­pishäng­mat­tor upp.

Ett med­bor­gar­för­slag från Siw Klö­ver­ås är bak­grun­den till att kul­tur- och fri­tids­nämn­den be­slu­ta­de att byg­ga ett ute­gym på Kärs­by id­rotts­plats i Nors­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.