Sta­bilt fö­re­tagskli­mat i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

Oför­änd­rat re­sul­tat för Bot­kyr­ka i Svenskt Nä­rings­livs ran­king av fö­re­tagskli­ma­tet

Tis­da­gen 26 sep­tem­ber pre­sen­te­ra­de Svenskt Nä­rings­liv sin år­li­ga ran­king av det lo­ka­la fö­re­tagskli­ma­tet i Sve­ri­ge. Mät­ning­en görs en gång per år. Den ba­se­ras på of­fi­ci­ell sta­tistik och en­kät­frå­gor som skic­kas till ett ur­val av fö­re­ta­gen i kom­mu­ner­na.

Ran­king­en lyf­ter fram var i Sve­ri­ge det är bäst att star­ta och dri­va fö­re­tag. I un­der­sök­ning­en läggs stor vikt vid fö­re­ta­gens sam­man­fat­tan­de om­dö­me av fö­re­tagskli­ma­tet i kom­mu­nen. Dess­utom mäts en rad and­ra fak­to­rer, till ex­em­pel ser­vice till fö­re­ta­gen, kom­mu­nens tillämp­ning av la­gar och reg­ler, till­gång på ar­bets­kraft, in­fra­struk­tur­frå­gor och at­ti­ty­den till fö­re­ta­gan­de i kom­mu­nen.

Bot­kyr­ka kom­mun ham­nar på plats 145 av Sve­ri­ges 290 kom­mu­ner. Re­sul­ta­tet är i stort sett oför­änd­rat jäm­fört med 2016, då Bot­kyr­ka öka­de med 26 pla­ce­ring­ar och fick plats 144.

– För att fort­sät­ta ti­di­ga­re års po­si­ti­va trend, ar­be­tar vi för att öka ser­vicen och gö­ra det enkla­re att dri­va fö­re­tag i Bot­kyr­ka, sä­ger Anna An­der­berg, Nä­rings­livs­chef i Bot­kyr­ka kom­mun.

Un­der 2017 be­sö­ker nä­rings­livs­en­he­ten 75 fö­re­tag för att fort­sät­ta öka di­a­lo­gen med fö­re­ta­gen. Kom­mu­nen har ock­så bör­jat med in­for­ma­tions­mö­te för fö­re­ta­ga­re om att sö­ka bygg­lov och till­stånd. Michel­le Mar­cher

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.