AND­RA SATSTNINGAR I UTEMILJÖN I HALLUNDANORSBORG

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA -

For­dons­hin­der: 30 st for­dons­hin­der har satts upp i an­slut­ning till gång­ba­nor för att ska­pa en tryg­ga­re mil­jö för gång­tra­fi­kan­ter.

Gång­tun­neln un­der Tomt­ber­ga­vä­gen re­no­ve­ras.

Ny konstutsmyck­ning på Mu­sik­hu­sets fa­sad, ska­pad av lo­ka­la konst­nä­rer.

Trygg­het och triv­sel: Mind­re sats­ning­ar på sko­lor­nas trygg­het och triv­sel. Någ­ra sko­lor må­la­de om de­lar av lo­ka­ler­na, en sko­la köp­te in bul­ler­däm­pan­de möb­ler, en an­nan bygg­de om skol­går­den och sat­te upp od­lings­lå­dor som NO-lä­ra­ren nu an­vän­der i un­der­vis­ning­en.

Det här är sats­ning­ar som in­går i de 5 mil­jo­ner kro­nor som det se­nas­te året in­ve­ste­rats i trygg­hets­ska­pan­de och stads­ut­veck­lan­de in­sat­ser i HallundaNorsborg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.