Hur blir vi schyssta­re på nä­tet?

BotkyrkaDirekt Norra - - ÅSIKT & DEBATT -

Vi le­ver i en tid där di­gi­ta­la me­di­er tar me­ra plats i vårt dag­li­ga liv. När Stock­holm ut­sat­tes för sin and­ra ter­ro­rist­at­tack på Drott­ning­ga­tan blev vå­ra ga­tor tom­ma på noll­tid. Det­ta be­ror tro­ligt­vis på den­na snab­ba in­for­ma­tion som de fles­ta fick i si­na mo­bil­te­le­fo­ner.

Tack va­re so­ci­a­la me­di­er kun­de man snabbt an­mä­la att man be­fann sig i sä­ker­het. En hel del män­ni­skor som in­te kun­de ta sig hem, kun­de sur­fa in sig på si­dor där man kun­de an­mä­la att man vil­le ha hjälp med att häm­tas upp, då all kol­lek­tiv­tra­fik ställts in. Idag kan man som en­skild med­bor­ga­re va­ra me­ra del­ak­tig i många frå­gor, som be­rör vårt sam­häl­le. Även fle­ra av vå­ra för­tro­en­de val­da po­li­ti­ker skri­ver ak­tivt och de­lar med sig av si­na be­slut och tan­kar.

Vem som helst kan idag sur­fa och rap­por­te­ra in sa­ker som hän­der i vår värld. Det be­hövs ba­ra en li­ten knapp­tryck­ning, så är det ute i cy­ber­spa­ce. Många med­bor­ga­re an­vän­der idag sin de­mo­kra­tis­ka rätt till att tyc­ka och tän­ka och skri­ver gär­na vad det upp­le­ver i sam­häl­let.

Men da­gens de­batt­kli­mat på so­ci­a­la me­di­er kan gå hårt fram. Det är lätt att se långa in­lägg, där hår­da och krän­kan­de ord an­vänds. Det är lätt att föl­ja ström­men och bli be­rörd av det man lä­ser om på in­ter­net. Men hur sä­ker­stäl­ler du som med­bor­ga­re den in­for­ma­tio­nen du lä­ser är sann? Hur kan vi bli bätt­re på etik och mo­ral på nä­tet?

ANSVARSFULLT. Hur kan vi bli bätt­re på etik och mo­ral på nä­tet?, frå­gar sig Jen­ni­fer Hop­per Lind.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.