Här är ute­li­vet

bland det tor­ras­te

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

För den Bot­kyr­ka­bo som gil­lar att fes­ta och dra ut på kro­grun­dor på hem­ma­plan är den sta­tistik som ny­hets­by­rån Si­ren ta­git fram li­te ned­slå­en­de. Bot­kyr­ka har 6,3 kro­gar per 10 000 in­vå­na­re (över 15 år), vil­ket pla- ce­rar kom­mu­nen på näst sista plats i krog­tät­het bland 26 kom­mu­ner­na i Stock­holms län.

Krog­tät­he­ten har dessutom mins­kat de se­nas­te tio åren.

Bätt­re än Hud­dinge

Det är ba­ra Hud­dinge och Val­len­tu­na som har säm­re krog­tät­het med 5,9 re­spek­ti­ve 4,6 kro­gar per in­vå­na­re. Högst upp på lis­tan, med 37,2 kro­gar per 10 000 in­vå­na­re, ham­nar skär­gårds­kom­mu­nen Vax­holm.

Men in­för vå­ren kan Bot­kyr­ka­bor­na än­då gläd­ja sig åt en ny­öpp­ning. Ef­ter att Lo­kal fick bom­ma igen ef­ter eko­no­mis­ka oe­gent­lig­he­ter för­ra året har re­stau­rang­en i Tum­ba cent­rum fått en ny äga­re och he­ter nu­mer Café Cor­niche.

Se­dan i maj för­ra året finns ock­så Trot­to­ar Bar och kök på Grö­ding­e­vä­gen i Tum­ba med en stor ute­ser­ve­ring med plats för 70 per­so­ner.

FOTO: MOSTPHOTOS

I BOTTEN. Det är glest mel­lan kro­gar­na i Bot­kyr­ka.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.