Bot­kyr­ka top­par lis­ta över in­brott

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Brotts­före­byg­gan­de rå­det har pre­sen­te­rat färs­ka sta­tistik över bo­stads­in­brott. Och för Bot­kyr­ka är det trå­ki­ga nyheter. För­u­tom Stock­holm stad och Jär­fäl­la drab­ba­des kom­mu­nen av flest in­brott i he­la Stock­holms län.

I de fles­ta kom­mu­ner, där­ibland Bot­kyr­ka, har in­brot­ten ökat. To­talt ut­sat­tes 427 av Bot­kyr­ka­hus­hål­len för in­brott för­ra året, jäm­fört med 329 2016.

Men i någ­ra kom­mu­ner är tren­den den mot­sat­ta. I Sa­lem, Värm­dö och Dan­de­ryd har in­brot­ten mins­kat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.