Fitt­jaung­do­mar fix­a­de påsklov­skul för kid­sen

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Fot­bolls­mat­cher, ping­istur­ne­ring­ar och täv­ling i hin­der­ba­na. Un­der påsklo­vet fyll­de Fitt­ja IF sport­hal­len med pro­vapå-ak­ti­vi­te­ter för om­rå­dets kids.

– Fot­boll är ro­li­gast! Jag har gjort mål, sä­ger Bek­zod Fay­ziy­ev, 7, som ta­git en pa­us i fot­bolls­mat­chen som på­går in­ne i sport­hal­len.

Det är tis­dag och sista da­gen på spon­tanid­rot­ten som Fitt­ja IF ord­nat un­der påsklo­vet. Ett tju­go­tal barn och ung­do­mar, al­la kil­lar, är här idag.

En som har va­rit i sport­hal­len var­je dag och spe­lat fot­boll, basket, ping­is och sprung­it hin­der­ba­na är Bek­zod Fay­ziy­ev. Någ­ra da­gar har han va­rit här själv, idag sit­ter mam­ma Ro­na med på si­dan av pla­nen.

– Det är jät­te­bra att de ord­nar ak­ti­vi­te­ter, an­nars sit­ter många barn hem­ma och spe­lar Plays­ta­tion, sä­ger Ro­na.

Bor­ta från cent­rum

Det är fy­ra kil­lar från Fitt­ja IF som hål­ler i ak­ti­vi­te­ter­na.

– Vi vil­le gö­ra nå­got spe­ci­ellt för al­la barn här. Al­la ska ha nå­got ro­ligt att gö­ra på lo­vet. Och vi vill hål­la dem bor­ta från cent­rum, sä­ger Ha­lil Bay­sal, 15, en av le­dar­na.

Em­re Ata­bas, kom­pis med kil­lar­na, har ock­så kom­mit ner till hal­len på sitt påsklov.

– Vi har ock­så trå­kigt, och det är kul att kom­ma ner hit och lä­ra ut li­te fot­boll till kid­sen. Du för­lo­rar in­te på att hjäl­pa and­ra, al­la mår bra av det.

Stö­ket är bor­ta

För två vec­kor se­dan be­rät­ta­de Bot­kyr­ka­Di­rekt om hur för­e­ning­ar­na i sport­hal­len till följd av en tra­sig dörr fått pro­blem med ned­skräp­ning, knark och unga som stör­de trä­ning­ar­na. Nu har kom­mu­nen la­gat dör­ren och lug­net är till­ba­ka i hal­len.

Men det bor­de sat­sas mer på hal­len, tyc­ker Mu­ham­med ”Mul­le” Ka­plan och Mu­rat Bug­day­ci.

– Vi har fått stöd för den här vec­kan, man bor­de ord­na myc­ket mer spon­tan­fot­boll och ak­ti­vi­te­ter här i hal­len och på äng­en, sä­ger Mul­le.

– Det är som ett hem för oss, det är här vi har kul till­sam­mans, sä­ger Mu­rat Bug­day­ci.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

SCHYSST SPEL. Le­dar­na går ige­nom reg­ler in­för fot­bolls­mat­chen.

ÅSKÅDARE. Fitt­ja IF-le­da­ren Ah­met Alp och Bek­zod Fay­ziy­ev, 7, tit­tar på ping­istur­ne­ring­en. En tan­ke med spon­tanid­rot­ten är att fler i om­rå­det ska lä­ra kän­na varann.

LE­DA­RE. Mu­ham­med ”Mul­le” Ka­plan, Ah­met Alp, Mu­rat Bug­day­ci och Ha­lil Bay­sal hål­ler i spon­tanid­rot­ten. De får be­talt av kom­mu­nen för det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.