BRY­TER LÖF­TET – SÄL­JER AL­BY­BER­GET

Mikael Ahl­ström köp­te de 1 300 lä­gen­he­ter­na 2013 och lo­va­de ett lång­sik­tigt ägan­de. Nu säl­jer han allt – för dubb­la pri­set.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Pet­ter Beck­man

Bå­de fö­re och ef­ter den omstrid­da l ägen­hets­af­fä­ren 2013, för­säk­ra­de Mikael Ahl­ström att hans ny­bil­da­de bo­lag Mitt Al­by skul­le bli en lång­sik­tig äga­re: ”Mitt mål är att läm­na fas­tig­he­ter­na vi­da­re till mi­na barn”, sa han då.

Att han nu än­då säl­jer för­kla­rar han så här:

– Vi har in­sett att vi är för små. Vår af­färsidé var att vi skul­le kun­na kö­pa upp and­ra om­rå­den ock­så, för att kun­na få stor­drifts­för­de­lar, men det gick in­te. Vi kon­kurr­re­ra­des ut av sto­ra ak­tö­rer som Victo­ria Park och Car­ne­gie.

– När Car­ne­gie så er­bjöd sig att kö­pa he­la vårt be­stånd i Al­by så ställ­de sig en stor ma­jo­ri­tet av vå­ra ak­tieä­ga­re bakom den lös­ning­en. Jag ha­de själv ve­lat gö­ra an­norlun­da, men jag tror sam­ti­digt att det är en bra af­fär och bra för hy­res­gäs­ter­na, sä­ger Mikael Ahl­ström.

Öka tem­pot

Sve­in Erik Lil­le­land, kon­cern­chef för D.Car­ne­gie & Co sä­ger att hy­res­gäs­ter­na kan va­ra helt lug­na.

– Vi kom­mer att fort­sät­ta det go­da ar­be­te som Mitt Al­by har på­bör­jat. Det blir inga dra­ma­tis­ka för­änd­ring­ar, men för­hopp­nings­vis kan vi öka tem­pot med re­no­ve­ring­ar­na av fa­sa­der, föns­ter och his­sar och gö­ra Al­by­ber­get till ett än­nu bätt­re om­rå­de att bo i, sä­ger han.

– Vi har evig­hets­glas­ö­gon på oss, det är vår af­färsidé. Vi ska in­te kö­pa och säl­ja, vi in­ve­ste­rar varen­da kro­na av vär­deök­ning­en i yt­ter­li­ga­re upp­rust­ning­ar, sä­ger Sve­in Erik Lil­le­land.

Kö­peskil­ling­en är 1 593 mil­jo­ner kro­nor, att jäm­fö­ra med de 730 mil­jo­ner som Mikael Ahl­ström köp­te fas­tig­he­ter­na för av kom­mu­na­la Bot­kyr­ka­byg­gen 2013.

– Det kan vi tac­ka riks­banks­che­fen Ste­fan Ing­ves för. Det fak­tum att han har hål­lit rän­tor­na så lå­ga har va- rit den kanske vik­ti­gas­te fak­torn som dri­vit på vär­deök­ning­en, sä­ger Mikael Ahl­ström.

Ge­nom af­fä­ren blir Mikael Ahl­ström, ge­nom sitt bo­lag Bygg­mäs­ta­re An­ders J Ahl­ström, de­lä­ga­re i D.Car­ne­gie & Co.

– Jag be­hål­ler på det sät­tet mitt en­ga­ge­mang i Al­by. Vi ska­par ock­så en stif­tel­se med 10 mil­jo­ner kro­nor som ska an­vän­das till att stöd­ja fö­re­tag­sam­ma per­so­ner i Bot­kyr­ka, gär­na i Al­by, för att fort­sät­ta stöt­ta en po­si­tiv ut­veck­ling, sä­ger han.

Över­tar 25 april

Upp­gö­rel­sen blev slut­gil­tigt klar på ons­dag­kväl­len. Över­ta­gan­det sker den 25 april.

– Det blir Sve­ri­ges störs­ta äga­re av mil­jon­pro­gram­s­fas­tig­he­ter som tar över. Jag är stolt över det vi har gjort un­der de här fem åren. Men den nya äga­ren har stör­re re­sur­ser att kun­na fort­sät­ta ar­be­tet på ett bra sätt, sä­ger Mikael Ahl­ström.

– Al­la de so­ci­a­la åta­gan­den vi gjort fort­sät­ter med den nya äga­ren, som stö­det till cric­ket­klub­ben och kvin­no­för­e­ning­en, un­der­stry­ker han.

Car­ne­gi­es plan är även att sat­sa på ny­pro­duk­tion i om­rå­det.

– Vi kan ock­så tän­ka oss att byg­ga på med en el­ler två vå­ning­ar på ta­ken, sä­ger Sve­in Erik Lil­le­land.

Läs mer på si­dan 18. KÖPT. Sve­in Erik Lil­le­land (till väns­ter),

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.