Ne­e­ej! Ska du dra med vå­ra 860 mil­jo­ner?!?

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA - VECKANS KÄNS­LA Pra­ta med oss! bot­kyr­ka@ di­rekt­press.se

Ett svek. En skan­dal. Vi blev lu­ra­de. De kri­tis­ka kom­men­ta­rer­na hag­lar nu in, se­dan risk­ka­pi­ta­lis­ten Mikael Ahl­ström, som köp­te he­la Al­by­ber­get 2013, nu säl­jer de 1300 lä­gen­he­ter­na vi­da­re med 860 mil­jo­ner i vinst – trots att han lo­vat lång­sik­tig­het och so­ci­alt an­svar.

Väns­ter­par­ti­et ploc­kar po­äng: ”Vi viss­te re­dan då att man kan in­te li­ta på risk­ka­pi­ta­lis­ter”.

Så hur kun­de Bot­kyr­ka gå på den­na prakt­nit? Ett svar är att kom­mu­nen verk­li­gen var i be­hov av peng­ar­na 2013, man ha­de in­te råd att rus­ta upp Bot­kyr­ka­byg­gens öv­ri­ga lä­gen­he­ter an­nars.

Ett an­nat svar är att Mikael Ahl­ström kanske fak­tiskt ha­de är­li­ga av­sik­ter. Men han miss­lyc­ka­des med sitt af­färs­upp­lägg och tving­a­des av si­na eg­na ak­tieä­ga­re att säl­ja, fast han själv in­te vil­le. ”Det känns ky­migt”, sä­ger han nu till Bot­kyr­ka­Di­rekt.

Vad kan man lä­ra av det­ta? Att mark­na­dens la­gar rå­der. ”Det är just där­för man in­te ska läm­na ifrån sig kon­trol­len till risk­ka­pi­ta­lis­ter”, sä­ger Väns­ter­par­ti­et ska­deg­latt.

”Ef­ter­klok­het” är nog en käns­la som sprids li­te här och var i kom­mun­hu­set just nu.

’Ef­ter­klok­het’ är nog en käns­la som sprids li­te här och var i kom­mun­hu­set just nu.

HOPPSAN. Vi som följt he­la stri­den om för­sälj­ning­en av Al­by­ber­get är ock­så li­te för­vå­na­de, kan er­kän­nas.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.