Hur tryggt är det i Tul­linge?

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Är du oro­ad över bo­stads­in­brot­ten i Tul­linge? El­ler är det för mörkt när du går hem från pen­del­tågs­sta­tio­nen? På tors­dag 12 april är det dags för di­a­log­fo­rum i Tul­linge och te­mat är trygg­het.

På plats i Falk­bergs­sko­lans mat­sal finns lo­ka­la po­li­ti­ker, po­li­sen, so­ci­al­tjänst och trygg­hets­sam­ord­na­re. De kan sva­ra på frå­gor och be­rät­ta om hur de ar­be­tar med trygg­he­ten i Tul­linge.

Mö­tet bör­jar kloc­kan 18.30 och på­går till 20.00.

KÄN­NER DU DIG TRYGG HÄR? Nu kan du tyc­ka till om trygg­he­ten i Tul­linge.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.