De ord­nar mö­te om vålds­ut­sat­ta barn

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

Vad gör man om ett barn ut­sätts för våld i fa­mil­jen? Hur fun­ge­rar he­ders­re­la­te­rat våld och för­tryck? Lör­dag den 14 april bju­der kom­mu­nen och för­e­ning­ar in till ”En barn­dom fri från våld” - en dag för att fö­re­byg­ga våld mot barn.

På mö­tet be­rät­tar so­ci­al­tjäns­ten och för­e­ning­ar om sitt ar­be­te med våld i nä­ra re­la­tio­ner och he­ders­re­la­te­rat för­tryck och un­der da­gen bjuds det på fi­ka, mat och ming­el.

Mö­tet hålls i Fitt­ja­sko­lans mat­sal mel­lan kloc­kan 12.00 och 16.00.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.