Fa­scist­grupp skul­le ha mö­te i Sub­to­pia

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - An­na Sjögren

Ett svensk-tur­kiskt kul­tur­cen­ters eve­ne­mang på Sub­to­pia i Al­by i hel­gen vi­sa­de sig istäl­let va­ra ett mö­te med or­ga­ni­sa­tion med kopp­ling­ar till den tur­kis­ka fa­scist­grup­pen Grå var­gar­na. – Vi bo­ka­de av dem di­rekt, sä­ger Kris­ter Kal­te, VD.

Det var en pri­vat­per­son som upp­märk­sam­ma­de Sub­to­pia på sa­ken.

– Vi fick se ett event på Fa­ce­book som skul­le hål­las hos oss den här da­gen och ti­den. Det var en helt an­nan or­ga­ni­sa­tion än den som stod på bok­ning­en till Sub­to­pia. När vi sen kol­la­de upp den med ex­per­ter vi­sa­de det sig att den ha­de kopp­ling­ar till Grå var­gar­na, sä­ger Kris­ter Kal­te, vd för Upp­lev Bot­kyr­ka (det kom­mu­na­la bo­la­get som Sub­to­pia in­går i).

Be­slu­tet att av­bo­ka mö­tet fat­ta­des om­gå­en­de, en­ligt Kris­ter Kal­te.

– Det är en fa­scis­tisk och hö­gerex­trem or­ga­ni­sa­tion och upp­fyl­ler in­te den de­mo­kra­tis­ka vär­de­grund som Sub­to­pia står för, sä­ger Kris­ter Kal­te.

Bok­ning­en gjor­des av en för­e­ning med sä­te i Vår­by.

– Det väck­te inga miss­tan­kar, det är många för­e­ning­ar som bo­kar lo­ka­ler hos oss. Vi kän­de ing­et be­hov att kol­la upp det då.

Ef­ter hän­del­sen ska ru­ti­ner och vill­kor för lo­ka­lut­hyr­ning ses över. Sub­to­pia ska ock­så lä­ra sig mer om oli­ka ex­tre­ma grup­per och or­ga­ni­sa­tio­ner.

– Vi ska an­ting­en se till att vi har den här kun­ska­pen in house och kny­ta upp per­so­ner vi kan råd­frå­ga i de här fal­len, sä­ger Kris­ter Kal­te.

FOTO: MOSTPHOTOS

AVBOKAT. En or­ga­ni­sa­tion med kopp­ling­ar till Grå var­gar­na skul­le ha hål­lit mö­te på Sub­to­pia.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.