Ef­ter tab­ben – nu mås­te åter­vin­ning­en stänga

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - An­na Sjögren

Om två vec­kor har bo­en­de vid åter­vin­nings­sta­tio­nen på Vattra­vä­gen åter­vun­nit si­na sista för­pack­ning­ar. Or­sa­ken? Bygg­lo­vet gick ut för tolv år se­dan.

Den 17 april har bo­en­de i när­he­ten av åter­vin­nings­sta­tio­nen på Vattra­vä­gen i Uttran åter­vun­nit si­na sista för­pack­ning­ar där på ett tag. Det se­dan en bo­en­de i om­rå­det upp­märk­sam­mat fö­re­ta­get och kom­mu­nen på a t t bygg­lo­vet gick ut för tolv år se­dan.

– Vi har i god tro trott att vi haft ett per­ma­nent bygg­lov för den­na sta­tion men när så in­te vi­sat sig va­ra fal­let be­hö­ver vi ta bort sta­tio­nen me­dan vi sö­ker nytt bygg­lov, sä­ger An­ni­ka Ahl­berg, re­gi­on­chef på För­pack­nings- och Tid­nings­in­sam­ling­en, FTI.

Har det va­rit stö­kigt kring den?

– Det har va­rit stö­kigt vid till­fäl­len. Men det är in­te en av vå­ra sto­ra pro­blemsta­tio- ner. I det sto­ra he­la har det in­te va­rit nå­gon ka­ta­strof, sä­ger An­ni­ka Ahl­berg.

Folk har ställt dit möb­ler och det har ock­så va­rit djur­ka­da­ver vid ett el­ler två till­fäl­len.

Vad har va­rit pro­ble­met?

– Folk har ställt dit möb­ler och det har ock­så va­rit djur­ka­da­ver vid ett el­ler två till­fäl­len.

An­ni­ka Ahl­berg upp­skat­tar att det kan ta tre till fy­ra må­na­der att få ett nytt bygg­lov be­vil­jat från kom­mu­nen. Un­der ti­den hän­vi­sas bo­en­de till åter­vin­nings­sta­tio­nen vid Rödstu Hage. För att und­vi­ka sop­ka­os där ska FTI ha ex­tra koll på töm­ning­en.

– Ja, vi kom­mer föl­ja upp den or­dent­ligt ef­tersom vi hän­vi­sar folk dit.

FOTO: MOSTPHOTOS

SKA BORT. Möb­ler och djur­ka­da­ver har på­träf­fats vid åter­vin­nings­sta­tio­nen på Vattra­vä­gen i Uttran. OBS! Bil­den är in­te från Uttran.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.