Vi ska för­sö­ka stop­pa det här

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

– Väns­ter­par­ti­et viss­te re­dan då att det var na­ivt av kom­mu­nen att helt li­ta på kö­pa­rens go­da vil­ja. Om en risk­ka­pi­ta­list får chan­sen att tjä­na en mil­jard ut­an att an­stränga sig kom­mer han att ta den chan­sen, kom­men­te­rar Am­ra Baj­ric ( V), lo­kal par­ti­ord­fö­ran­de.

Hon kal­lar för­sälj­ning­en för en skan­dal och pe­kar på att Mitt Al­by får in näs­tan 900 mil­jo­ner mer än vad man be­ta­la­de för fas­tig­he­ter­na 2013.

– Slö­se­ri­et av skatte­me­del i och med den­na för­sälj­ning är oö­ver­träf­fat, sä­ger Am­ra Baj­ric.

’’Blev lu­ra­de’’

Si­mon Sa­fa­ri, ord­fö­ran­de för Hy­res­gäst­för­e­ning­en i Stor­stock­holm och ti­di­ga­re lo­kal hy­res­gästord­fö­ran­de i Bot­kyr­ka/Sa­lem, kom­men­te­rar till tid­ning­en Hem & Hy­ra:

– Hy­res­gäs­ter­na blev lo­va­de att Mitt Al­by skul­le va­ra en lång­sik­tig äga­re och in­te säl­ja på tio år men de blev lu­ra­de. Vi kom­mer att mo­bi­li­se­ra för att för­sö­ka stop­pa det här.

– D.Car­ne­gie är in­te väl­kom­na i min kom­mun, vi ser vad de gjort på Jär­va där miss­nö­jet med dem är stort, sä­ger Si­mon Sa­fa­ri till Hem & Hy­ra.

Eb­ba Öst­lin (S), kom­mun­sty­rel­se­ord­fö­ran­de i Bot­kyr­ka kom­men­te­rar på sin Fa­ce­book:

”Jag kom­mer att föl­ja upp. Det är mitt upp­drag mot Bot­kyr­ka­bor­na”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.