Basel öpp­nar fin­krog i Tum­ba – med kläd­kod

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

La­gom till ute­ser­ve­rings­sä­song­en slår Kungs­holmskro­gen Café Cor­niche upp i Lo­kals ti­di­ga­re lo­ka­ler. Och spel­au­to­ma­ter­na är bor­ta och mju­kis­byx­för­bud rå­der. Hit kom­mer man för att äta god mat och dric­ka gott och vi kom­mer för­sö­ka ta in tru­ba­du­rer och ha dansupp­trä­dan­den.

Många Tum­ba­bor har gått för­bi de tom­ma lo­ka­ler­na där Lo­kal höll till fram till för ett år se­dan och und­rat vad som ska bli av dem. Och nu, näs­tan ex­akt ett år ef­ter att krogen fick ser­ve­rings­till­stån­det in­dra­get och tving­a­des bom­ma igen, öpp­nar nu en ny krog i det so­li­gas­te hör­net av Tum­ba torg.

– Folk be­hö­ver bra re­stau­rang­er i för­or­ten. När jag kol­la­de runt i om­rå­det såg jag att det in­te fanns ett så stort ut­bud och tänk­te ”var­för in­te öpp­na här?”, sä­ger Basel Ab­del­ki, re­stau­rang­ä­ga­re.

Sam­ma kon­cept

Han dri­ver re­dan re­stau­rang Café Cor­niche i nne på Kungsholmen. Här i Tum­ba blir det i prin­cip sam­ma kon­cept. På da­gar­na ser­ve­ras en li­ba­ne­sisk-svensk buffé, på ef­ter­mid­da­gar­na af­ter work och på kväl­lar­na à la car­te med l i ba­ne­sisk grill och me­ze.

En­ligt ho­nom blir den nya krogen nå­got helt an­nat än de som ti­di­ga­re fun­nits i lo­ka­ler­na, som ti­di­ga­re om­gär­dats av fyl­la, bråk och stök. Spel­au­to­ma­ter­na är bor­ta nu och på re­stau­rang­en kom­mer det rå­da för­bud mot mju­kis­kläd­sel.

– Man ska va­ra or­dent­ligt klädd, så är det in­ne i stan ock­så, sä­ger Basel Ab­del­ki, som re­no­ve­rat lo­ka­ler­na se­dan de­cem­ber.

Istäl­let för hap­py hour bjuds det på af­ter work-me­ny.

– Vi vill bli av med det gam­la ryk­tet. Det ska in­te bli nå­got fyl­le­häng el­ler fri­tids­gård. Hit kom­mer man för att äta god mat och dric­ka gott och vi kom­mer för­sö­ka ta in tru­ba­du­rer och ha dansupp­trä­dan­den, sä­ger Basel Ab­del­ki.

Smy­göpp­nat med lunch

Re­stau­rang­en har smy­göpp­nat med lunch se­dan någ­ra vec­kor till­ba­ka. I vec­kan öpp­nar de tro­ligt­vis för af­ter work och mid­dag. Ser­ve­rings­till­stån­det är be­vil­jat.

– Vi ska ba­ra by­ta ut dör­rar­na till ute­ser­ve­ring­en så är det klart, sä­ger Basel Ab­del­ki.

Läs mer om Tum­bakro­gen på si­dan 18 – och om mju­kis­byx­or på si­dan 8.

PRE­MIÄR. Den nya krö­ga­ren Basel Ab­del­ki lad­dar för att öpp­na ute­ser­ve­ring­en i vec­kan.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.