”Kom­mu­nen har ing­et mju­kis­byx­för­bud”

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - An­na Sjögren

Får man ha mju­kis­byx­or när man går på krogen? Ha kilt på kom­mun­full­mäk­ti­ge? Frå­gan väck­tes när en ny­öpp­nad Tum­bakrog gick ut med sitt mju­kis­byx­för­bud. So­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de Mats Ei­nars­son (V) gav sig in i en de­batt på vår Fa­ce­book­si­da.

I vec­kan be­rät­ta­de vi om Café Cor­niche som öpp­nat i gam­la TB’s ti­di­ga­re lo­kal i Tum­ba cent­rum. För att bli av ti­di­ga­re kro­gars ryk­te har krogen in­fört mju­kis­byx­för­bud.

Det här bå­de på­he­ja­des och drevs med på Fa­ce­book. I en lo­kal Fa­ce­book­grupp kon­sta­te­rar nå­gon: ”Mju­kis­byx­or är dress co­de i Tum­ba. Det är en av de förs­ta sa­ker­na jag lär­de mig när jag flyt­ta­de hit”.

Mats Ei­nars­son ( V), so­ci­al­nämn­dens ord­fö­ran­de, skrev: ”So­ci­al­nämn­dens pre­si­di­um kän­de in­te till för­bu­det när vi fat­ta­de be­slut om ser­ve­rings­till­stån­det”.

– Jag tyck­te det var li­te ud­da och skrev en skämt­sam kom­men­tar. Jag kan för­stå att man vill ha li­te klass på ett stäl­le men det är li­te märk­ligt att sät­ta ett för­bud.

Som svar på ifall mju­kis­byx­or och bad­toff­lor är okej i full­mäk­ti­ge skri­ver han att man får gå klädd som man vill.

– Men det finns en in­for­mell dress co­de. Man­li­ga po­li­ti­ker i Riks­da­gen har näs­tan all­tid har slips och ka­vaj men i kom­mu­nen kan vi va­ra mer ca­su­al i jeans och trö­ja, sä­ger han och fort­sät­ter:

– Men det finns inga reg­ler. Den en­da är om man när­mar sig för­ar­gel­se­väc­kan­de be­te­en­de, kanske om man går na­ken, sä­ger Ei­nars­son, för da­gen klädd i bru­na chi­nos, mörk ka­vaj och skjor­ta.

Vad är det mest upp­se­en­de­väc­kan­de nå­gon gått klädd i på full­mäk­ti­ge?

– Det är nog kilt, det var Ol­le West­berg från S som ha­de det vid ett till­fäl­le. Jag vet i nte vad han har för kopp­ling till det, men det var snyggt!

Är det sant att du in­te äger någ­ra mju­kis­byx­or?

– Ja, det är sant.

Vad har du på dig när du trä­nar då?

– Jag trä­nar in­te. Jag har chi­nos och jeans 99 pro­cent av min på­kläd­da tid.

FOTO: MOSTPHOTOS

Läs mer om mju­kis­byx­or på si­dan 6. KLÄD­KOD. Mju­kis­byx­or – okej el­ler in­te? ”Det finns en in­for­mell dress co­de i full­mäk­ti­ge”, sä­ger Mats Ei­nars­son (V).

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.