MP-löf­tet: Ta bort al­la spär­rar i tun­nel­ba­nan

BotkyrkaDirekt Norra - - BOTKYRKA - Jo­nas Go­sen­de Grön­vik

Skro­ta spär­rar­na i kol­lek­tiv­tra­fi­ken. Det tyc­ker Mil­jö­par­ti­et i lands­ting­et. ”Dy­ra, stö­ran­de och in­ef­fek­ti­va mot fusk”, en­ligt grupple­da­ren To­mas Eriks­son (MP). Ett ose­ri­öst för­slag, me­nar tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M).

– De höga spär­rar­na i tun­nel­ba­nan är ett in­ef­fek­tivt sätt att bli av med fus­ket, sä­ger Mil­jö­par­ti­ets grupple­da­re i lands­ting­et To­mas Eriks­son (MP).

Spär­rar­na i kol­lek­tiv­tra­fi- ken är ett onö­digt stö­ran­de hin­der, me­nar han.

– Det bil­das sto­ra kö­er för att folk mås­te pas­se­ra spär­rar­na vid sta­tio­ner med högt tryck, som vid T-Cen­tra­len i rus­nings­tra­fik.

I stäl­let vill MP flyt­ta ut spärr­vak­ter­na för bil­jett­kon­trol­ler i tra­fi­ken.

– Då fri­gör vi per­so­nal som kan kol­la färd­be­vis men ock­så hjäl­pa folk och öka trygg­he­ten, sä­ger To­mas Eriks­son.

Allt fär­re plan­kar ge­nom spär­rar­na, vi­sar färs­ka siff­ror från SL. I stäl­let har fus­ket med otillå­ten ra­bat­te­rad bil­jett ökat det se­nas­te året. I dag sker 69 pro­cent av fus­ket med ra­bat­te­rad bil­jett.

– Det här är ett fusk som spärr­vak­ter­na än­då in­te kan gö­ra någon­ting åt. Det en­da som hjäl­per är bil­jett­kon­trol­ler ute i tra­fi­ken, sä­ger To­mas Eriks­son (MP).

Tra­fiklands­tings­rå­det Kristof­fer Tam­sons (M) tyc­ker att för­sla­get är ose­ri­öst.

– Spärr­lin­jen är i grun­den att vi har en in­täkts­säk­ring. Väl fun­ge­ra­de spärr­lin­jer och bil­jett­kon­trol­ler är det som mins­kat fus­ket de se­nas­te åren. Al­la de­lar är vik­ti­ga i ar­be­tet för att mins­ka fus­ket.

SPÄR­RAR EL­LER IN­TE SPÄR­RAR. Dy­ra och onö­di­ga, tyc­ker MP. En in­komst­säk­ring, tyc­ker M.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.