Al­la vet att stäl­let he­ter TB’s

BotkyrkaDirekt Norra - - ÅSIKT & DEBATT - Läs mer om Tum­ba på si­dan 6! MA­LIN KARDELL Re­por­terprak­ti­kant och stolt Tum­ba­bo

Re­stau­rang­en i hör­nan av cent­rum mot Grön­dals­vä­gen kom­mer all­tid he­ta TB’s. Vem Tum­ba-Tar­zan var, det är en själv­klar­het. Frå­gan är ba­ra vil­ka histo­ri­er man hört om ho­nom som är san­na el­ler in­te. Det spe­lar ing­en roll för man kom­mer till den punk­ten när man strun­tar i det, och be­rät­tar vi­da­re i al­la fall.

För många män­ni­skor är Tum­ba sä­kert ba­ra en rut­ten för­ort ut­an­för Stock­holm. Me­dia på riks­ni­vå kan ha en ten­dens att rap­por­te­ra när det hän­der nå­got då­ligt. Som om det be­gås nå­got brott el­ler lik­nan­de. Men det finns myc­ket fint bakom den fa­sad som syns ut­åt.

Of­ta bort­ses det fak­tum att många i Tum­ba bor kvar i ge­ne­ra- ti­o­ner. Jag är en av dem. För till­fäl­let bor jag i Sundsvall där jag stu­de­rar. Men det var ock­så ef­ter att ha fått li­te di­stans som jag kom till in­sikt. Att det är i Tum­ba jag vill bo.

Jag vill att mi­na fram­ti­da barn ska åka pul­ka i Lav­rets­bac­ken, spen­de­ra som­mar­lo­vet på Möl­le­ba­det och av­gö­ra själv vil­ken av al­la Tum­bas piz­ze­ri­or som le­ve­re­rar bäst piz­za.

Jag vill bo här till­sam­mans med mi­na för­äld­rar, sys­kon och de­ras fa­mil­jer. I sam­ma om­rå­de som mi­na vän­ner och de­ras fa­mil­jer. Där vi al­la har en sak ge­men­samt. Vi har växt upp i Tum­ba, el­ler flyt­tat hit, med sam­ma dröm om att le­va här.

Tum­ba är fan­tas­tiskt. Den kom­bi­na­tion av män­ni­skor som växt upp och le­ver kvar, till­sam­mans med de som flyt­tat hit, ut­an nå­got egent­lig kopp­ling till or­ten. Det är någon­ting som fa­sci­ne­rar, i al­la fall mig.

En­ligt Na­tio­na­len­cyk­lo­pe­din är ett sam­häl­le en upp­bygg­nad av ett sam­spel mel­lan in­di­vi­der och grup­per i sam­ma so­ci­a­la re­la­tio­ner. Dröm­men om ett per­fekt sam­häl­le tror jag finns hos al­la. Men sam­häl­let ge­nom­går ock­så en stän­dig ut­veck­ling. Ge­nom att väl­kom­na nya in­di­vi­der och grup­per in i sam­häl­let, får vi ock­så nya idéer och för­slag på lös­ning­ar hur vi ska nå ett så kal­lat per­fekt sam­häl­le.

Det sker här och där­för vill jag all­tid va­ra en Tum­ba­bo.

Men det var ock­så ef­ter att ha fått li­te di­stans som jag kom till in­sikt. Att det är i Tum­ba jag vill bo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.