Skan­dal att Al­by­ber­get säljs igen

BotkyrkaDirekt Norra - - ÅSIKT & DEBATT - Am­ra Baj­ric Ord­fö­ran­de Väns­ter­par­ti­et Bot­kyr­ka

Så kom be­ske­det vi be­fa­rat. Mitt Al­by säl­jer sitt be­stånd på Al­by­ber­get för 1,6 mil­jar­der kr till D. Car­ne­gie. En re­jäl vinst för den­ne skru­pel­frie risk­ka­pi­ta­list – kö­peskil­ling­en var om­kring 700 mil­jo­ner kro­nor när fas­tig­he­ter­na för­vär­va­des år 2013.

Det öka­de vär­det ha­de va­rit i Bot­kyr­ka­byg­gens ba­lans­räk­ning om kom­mu­nen in­te ha­de sålt ut Al­by­ber­get. Slö­se­ri­et är oö­ver­träf­fat. Det här är re­na ra­ma Nu­on-ni­vån ur ett kom­mu­nalt per­spek­tiv. Låt det­ta va­ra yt­ter­li­ga­re ett var­nan­de ex­em­pel för al­la som vill säl­ja ut si­na all­män­nyt­ti­ga lä­gen­he­ter.

När Bot­kyr­ka­byg­gens för­sälj­ning ge­nom­för­des be­to­na­des att man sål­de till en ”äga­re med en lång­sik­tig plan”. Så här sa Ka­ta­ri­na Berg­gren (S) i sam- Kom­mu­nen val­de att in­te skri­va in nå­got bin­dan­de löf­te om lång­sik­tig för­valt­ning i av­ta­let med Mitt Al­by, trots att full­mäk­ti­ge ti­di­ga­re ställt upp ett vill­kor om minst 10 års ägan­de när en kö­pa­re skul­le hit­tas. Vi i Väns­ter­par­ti­et var myc­ket kri­tis­ka till att kom­mu­nen i stäl­let li­ta­de på Ahl­ströms ”hands­ha­ke” (han ut­tryck­te sig så i ett mö­te med par­ti­er­nas grupple­da­re).

Väns­ter­par­ti­et på­pe­ka­de re­dan då att det var na­ivt av kom­mu­nen att helt li­ta på kö­pa­rens go­da vil­ja. Om en risk­ka­pi­ta­list får chan­sen att tjä­na en mil- jard så kom­mer han att ta den chan­sen.

Mitt Al­by har un­der se­na­re år upp­märk­sam­mats för si­na så kal­la­de ”rull­lan­de re­no­ve­ring­ar” där man har lyx­re­no­ve­rat tom­ma lä­gen­he­ters yt­skikt för att kun­na hy­ra ut dem be­tyd­ligt dy­ra­re till kom­man­de hy­res­gäs­ter. Me­to­den med rul­lan­de in­ve­ste­ring­ar an­vänds ock­så av and­ra pri­va­ta bo­lag, däribland D. Car­ne­gie, som i and­ra om­rå­det höjt hy­ran för des­sa lä­gen­he­ter med om­kring 50 pro­cent.

I för­läng­ning­en kom­mer des­sa pri­va­ta vär­dar i förs­ta hand att drab­ba hy­res­gäs­ter­na. Det finns en risk att de som re­dan har lå­ga in­koms­ter ham­nar hos kom­mu­nens so­ci­al­tjänst el­ler i värs­ta fall tving­as flyt­ta.

band med att kö­pa­ren of­fent­lig­gjor­des: ”Det som vägt tyngst är att fö­re­ta­get vill va­ra en lång­sik­tig sam­ar­bets­part­ner för Bot­kyr­ka kom­mun och Bot­kyr­ka­byg­gen”.

FOTO: ARKIV

2013. En stor grupp bo­en­de på Al­by­ber­get slogs hårt för att för­hind­ra för­sälj­ning­en till en pri­vatvärd. Läs mer på si­dan 4-5. Am­ra Baj­ric. AL­BY­BER­GET. Mel­lan­skill­na­den på runt 900 mil­jo­ner kro­nor ha­de va­rit i Bot­kyr­ka­byg­gens ba­lans­räk­ning om kom­mu­nen...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.