Ahl­ström om Al­by­ber­get: Jag har inte lu­rat Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - Pet­ter Beck­man

Risk­ka­pi­ta­lis­ten Mi­kael Ahl­ström fick sten­hård kri­tik för be­slu­tet att säl­ja Al­by­ber­gets 1300 lä­gen­he­ter vi­da­re – med 860 mil­jo­ner i vinst. Nu sva­rar han Väns­ter­par­ti­et: – Bot­kyr­ka­byg­gens vär­de har ökat med 8-9 mil­jar­der un­der de här åren, ett vär­de som vi har hjälpt till att ska­pa, sä­ger han.

I tors­dags kom det ovän­ta­de be­ske­det att pri­vat­vär­den Mitt Al­by säl­jer al­la de 1 300 lä­gen­he­ter på Al­by­ber­get som man köp­te av Bot­kyr­ka­byg­gen f ör­som­ma­ren 2013 – med en vinst på 860 mil­jo­ner kro­nor.

Väns­ter­par­ti­et gick ge­nast till hårt an­grepp och pe­ka­de på att Mitt Al­by tjä­nat näs­tan en mil­jard på på vär­deök­ning­en – ” ut­an att an­stränga sig” – peng­ar som ha­de kun­nat stan­na kvar i Bot­kyr­ka­byg­gens ba­lans­räk­ning.

” För­sälj­ning­en är en skan­dal. Slö­se­ri­et med skatte­me­del i och med den­na för­sälj­ning är oö­ver­träf­fat”, skrev Väns­ter­par­ti­ets lo­ka­la ord­fö­ran­de Am­ra Baj­ric i ett de­bat­tin­lägg.

Men det­ta är helt fel, me­nar Mi­kael Ahl­ström, hu­vud­ä­ga­re i Mitt Al­by:

”Att för­sälj­ning­en var en skan­dal och slö­se­ri med skat­te­peng­ar kan jag kan för­stå att man kan tän­ka ini­ti­alt när man ser hur myc­ket om­rå­det har ökat i vär­de. Det är dock pre­cis tvärte­mot”, skri­ver Ahl­ström i ett svars­brev.

Kom­mu­nens be­slut att säl­ja Al­by­ber­get var inte alls na­ivt, ut­an ”vi­sio­närt och oer­hört vär­deska­pan­de för kom­mu­nen”, me­nar han.

Ahl­ström fram­hål­ler dels al­la in­ve­ste­ring­ar och so­ci­a­la sats­ning­ar Mitt Al­by har gjort un­der de här fem åren, till ett vär­de av när­ma­re 100 mil­jo­ner: ”Om man an­ser att vi inte har an­strängt oss, ja då vet jag inte vad or­det ’an­stränga’ be­ty­der”.

Öka­de skat­tein­täk­ter

Mi­kael Ahl­ström me­nar att Mitt Al­bys sats­ning i Bot­kyr­ka – ”och att vi över­allt i myc­ket po­si­ti­va or­da­lag be­rät­ta­de om Al­by och Bot­kyr­ka” – gjor­de att många and­ra fas­tig­hets­bo­lag och in­ve­ste­ra­re i oli­ka bran­scher fick upp ögo­nen för kom­mu­nen:

”Det i sin tur led­de till ett allt stör­re in­tres­se att byg­ga nytt i och sat­sa på Bot­kyr­ka. Allt till gagn för de bo­en­de ge­nom fler ar­bets­till­fäl­len och stör­re skat­tein­täk­ter.”

Slut­li­gen pe­kar han på att vär­deök­ning­en för Mitt Al­bys hus på Al­by­ber­get mot­sva­ras av en minst li­ka stor vär­dök­ning i Bot­kyr­ka­byg­gens öv­ri­ga be­stånd, nå­got som kom­mit al­la kommun- in­vå­na­re till go­do.

”För fem år se­dan var kanske Bot­kyr­ka­byg­gens fas­tig­he­ter vär­da cir­ka 7 mil­jar­der kro­nor. Idag, trots för­sälj­ning­en till oss, så tor­de he­la bo­la­gets fas­tig­hets­be­stånd va­ra värt 15- 16 mil­jar­der,” skri­ver han och me­nar att Mitt Al­by ak­tivt bi­dra­git till att ska­pa des­sa vär­den.

Istäl­let för att se allt i svart borde Bot­kyr­ka­bor­na – in­klu­si­ve Väns­ter­par­ti­et – va­ra gla­da och stol­ta och stöt­ta och de in­ve­ste­ra­re som tror på och vill sat­sa på Bot­kyr­ka, av­slu­tar Mi­kael Ahl­ström.

V av­fär­dar re­so­ne­mang­et

Väns­ter­par­ti­ets ord­fö­ran­de i Bot­kyr­ka, Am­ra Baj­ric, re­pli­ke­rar:

– Att även vär­det på Bot­kyr­ka­byg­gens kvar­va­ran­de fas­tig­he­ter ökat är sant, men att det i nå­gon ur­skilj­bar ut­sträck­ning skul­le be­ro på att Ahl­ström ta­lat väl om Bot­kyr­ka med si­na fas­tig­hets­spe­ku­lant­kom­pi­sar, det får han för­sö­ka över­ty­ga någ­ra and­ra än oss om.

sak ska vi dock tac­ka Ahl­ström för. Han har för över­skåd­lig fram­tid dö­dat var­je tan­ke på yt­ter­li­ga­re pri­va­ti­se­ring­ar av all­män­nyt­tan i Bot­kyr­ka, skri­ver Am­ra Baj­ric i ett ut­ta­lan­de.

Om man an­ser att vi inte har an­strängt oss, ja då vet jag inte vad or­det ’an­stränga’ be­ty­der.

FOTO: VÄNS­TER­PAR­TI­ET

SVA­RAR. ”Om man an­ser att vi inte an­strängt oss, ja då vet jag inte vad or­det ”an­stränga” be­ty­der”, sä­ger Mi­kael Ahl­ström, hu­vud­ä­ga­re i Mitt Al­by. KRITISK. Mel­lan­skill­na­den på runt 900 mil­jo­ner kro­nor ha­de va­rit i Bot­kyr­ka­byg­gens ba­lans­räk­ning om...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.