S-löf­tet: Hem­tjänst till al­la över 75 år

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 - An­na Sjögren

Al­la Bot­kyr­ka­bor över 75 år ska ha rätt till hem­tjänst. Dess­utom ska äld­re få stör­re val­fri­het att väl­ja vård- och om­sorgs­bo­en­de. I vec­kan la­de S fram sin plan för hur val­fri­he­ten ska öka i äldre­omsor­gen.

Kom­mu­nen har länge käm­pat med att lyf­ta äldre­omsor­gens bot­ten­be­tyg. I tis­dags la­de S fram ett för­slag för hur de äld­re ska få stör­re val­fri­het i om­sor­gen.

Al­la över 75 år får rätt till sex tim­mars hem­tjänst i må­na­den. Den som fyllt 75 och vill ha hjälp att gå och hand­la, tvät­ta el­ler stä­da an­mä­ler det till vård- och om­sorgs­för­valt­ning­en, ut­an bi­stånds­pröv­ning.

– Äld­re i Bot­kyr­ka upp­skat­tar sin häl­sa som säm­re än i and­ra kom­mu­ner och kom­mer in i åld­ran­det ti­di­ga­re. Att få hjälp med var­dags­be­styr ti­digt gör att äld­re får be­hål­la häl­san l äng­re, sä­ger Tu­va Lund (S).

Är det inte bätt­re att sat­sa på de som är som sju­kast istäl­let för att al­la ska få hjälp?

– Fal­lo­lyc­kor är den van­li­gas­te or­sa­ken till att man bör- jar be­hö­va myc­ket hjälp. Kan vi und­vi­ka det ge­nom att äld­re får hjälp med sa­ker som att put­sa föns­ter så tjä­nar bå­de de äld­re och nämn­den på det.

Mer flex­i­bel

Hem­tjäns­ten ska bli mer flex­i­bel. När per­so­nal kom­mer för att stä­da ska äld­re kun­na väl­ja att till ex­em­pel gå en pro­me­nad istäl­let. De ska flyt­ta till äldre­bo­en­de får väl­ja vil­ket.

– Ti­di­ga­re har man fått öns­ka, nu ska man få väl­ja. Det ska fun­ge­ra som det fria skol­va­let. Blir bo­en­det full så är det fullt, men då kan man flyt­ta till­fäl­ligt till ett an­nat bo­en­de tills det blir en plats le­dig, sä­ger Tu­va Lund (S).

Peng­ar­na tas ur re­dan lagd bud­get.

De bor­ger­li­ga par­ti­er­na vill att Bot­kyr­ka in­för LOV – la­gen om val­fri­het – som in­ne­bär att äld­re kan väl­ja pri­va­ta fö­re­tag för sin hem­tjänst. Det är inte ak­tu­ellt för S.

– Nej, det hand­lar mer om fö­re­tags rätt att få eta­ble­ra sig än om att in­vå­nar­na ska få väl­ja ut­form­ning på sin om­sorg, sä­ger Tu­va Lund.

Re­for­mer­na ska gäl­la från ok­to­ber.

FOTO: MOSTPHOTOS

Skriv till bot­kyr­ka@ di­rekt­press.se Bot­kyr­ka: 75 % Stock­holms län: 86 % Bot­kyr­ka: 75 % Stock­holms län: 82 % Bot­kyr­ka: 69 % Stock­holms län: 81 % Bot­kyr­ka: 76 % Stock­holms län: 86 % MER FLEX­I­BEL. Bot­kyr­kas äld­re ska få väl­ja mer, fö­re­slår S. Men de öpp­nar inte för pri­va­ta ak­tö­rer i äldre­omsor­gen.

Tu­va Lund (S), ord­fö­ran­de i vård- och om­sorgs­nämn­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.