EFTER SD:S UTSPEL: RIV INTE V RA OMR DEN!

UTSPEL. In­spi­re­ras av danskt för­slag.

BotkyrkaDirekt Norra - - SIDAN 1 -

Riv ut­sat­ta för­or­ter och bör­ja om från bör­jan. Det för­sla­get kom Jim­mie Åkes­son (SD) med i vec­kan. ’’Visst, det be­hövs re­no­ve­ras och stä­das. Men inte ri­vas”, tyck­te Nors­borgs­bor­na Ra­no Mu­say­e­va och Ra­no Dav­le­to­va.

I tis­dags kom SD- le­da­ren Jim­mie Åkes­son med ett kon­tro­ver­si­ellt för­slag: Riv för­or­ten, så som den dans­ka re­ge­ring­en fö­re­sla­git i Dan­mark.

– Ja, man mås­te bry­ta de ne­ga­ti­va struk­tu­rer­na, sä­ger Jim­mie Åkes­son i ra­di­o­pro­gram­met Mitt Sve­ri­ge.

En­ligt Åkes­son ska man fa­sa ut och av­veck­la de gam­la hu­sen.

– Nu pra­tar vi inte om att kas­ta ut män­ni­skor. Det här hand­lar om att istäl­let för att läg­ga oer­hör­da re­sur­ser på att re­no­ve­ra de här om­rå­de­na så bör man tän­ka om och bör­ja om från bör­jan och lång­sik­tigt fa­sa ut det här och er­sät­ta det med mer ac­cep­tab­la bo­en­de­mil­jö­er som är mo­der­na­re och ut­for­ma­de för det sam­häl­le vi har idag.

Sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den

Nors­borg, ett av lan­dets 22 sär­skilt ut­sat­ta om­rå­den, någ­ra tim­mar efter Jim­mie Åkes­sons ut­ta­lan­de. I ett so­ligt cent­rum står Jan, Nors­borgs­bo se­dan 26 år. Han för­står inte rik­tigt.

– Va, vad ska han ri­va? Hu­sen här är fi­na. Men jag hör folk som kla­gar på si­na lä­gen­he­ter, de mås­te re­no­ve­ras. Men att ri­va det helt och byg­ga nytt är ju oe­ko­no­miskt, sä­ger Jan, som än­då ska rös­ta SD i va­let och tror att fler po­li­ser lö­ser om­rå­dets pro­blem med kri­mi­na­li­tet.

På gång­vä­gen mot Hal- lun­da går Ro­si­ta Hans­son. Hon har bott i gam­la Nors­borg, ked­je­hus i Fitt­ja och nu i Hall­un­da. Hon är inte helt emot att ri­va om­rå­det.

– Det lå­ter gans­ka bra fak­tiskt. Det har bli­vit vär­re här. Det brin­ner of­ta bi­lar ut­an­för mig och man hör om knark­han­deln. Det är som att folk inte re­spek­te­rar la­gar och reg­ler här. Jag går ba­ra ut på da­gar­na, jag är jät­te­rädd att nå­got ska hän­da mig, sä­ger hon.

Att en po­lis ring­de och frå­ga­de om de fick be­dri­va spa­nings­ar­be­te från hen­nes lä­gen­het gjor­de inte sa­ken bätt­re. Och även om ar­ki­tek­tu­ren inte är hu­vud­pro­ble­met så hjäl­per den inte, tyc­ker hon.

– Det är ano­nymt med de sto­ra hu­sen och trapp­upp­gång­ar­na, man lär inte kän­na si­na gran­nar. Men nej, man kan inte ri­va allt, det be­hövs ju bo­stä­der.

Po­li­ti­ker­na vet inte hur vi har det, vi bor ju inte Bag­dad.

Se­ri­öst el­ler PR?

Sätt in mi­li­tär! Riv om­rå­de­na! De se­nas­te må­na­der­na har utspel om för­or­ten dug­gat tätt från oli­ka par­ti­er. Se­ri­ö­sa för­slag el­ler ba­ra smart PR? Nors­borgs­bon Em­ma Cau­se­vic tyc­ker att po­li­ti­ker­na pra­tar om fel sa­ker.

– Po­li­ti­ker­na vet inte hur vi har det, vi bor ju inte Bag­dad. Folk får helt fel bild. Jim­mie Åkes­son och de and­ra kan kom­ma hit istäl­let för att pra­ta.

Så vad ska de gö­ra?

– Sat­sa på ung­do­mar, att de har ak­ti­vi­te­ter där de kan ut­veck­la si­na ta­lang­er. Och fler unga be­hö­ver jobb, sä­ger Em­ma Cau­se­vic, som är med och hål­ler i MMA-trä­ning för unga i om­rå­det och har star­tat trä­ning för tje­jer.

Och cent­ru­mupp­rust­ning­ar och nya bo­stä­der byggs och pla­ne­ras nu i Fitt­ja, Al­by, Hall­un­da och Nors­borg. Cent­rumä­ga­ren i Nors­borg vill fak­tiskt ri­va cent­rum och byg­ga bo­stads­kvar­ter på plat­sen.

– Vi vill se att det sat­sas, att nå­gon bryr sig om och är när­va­ran­de här. Det känns ibland som Nors­borg är plat­sen som Gud glöm­de, sä­ger Em­ma.

An­na Sjögren

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.