Mo­bil­för­bud? Ma­ke tjock-tv gre­at again...

BotkyrkaDirekt Norra - - HEJ BOTKYRKA - JONAS GOSENDE GRÖNVIK Re­por­ter Pra­ta med mig! jonas.gronvik@ di­rekt­press.se

För­bjud mo­bil­te­le­fo­ner i sko­lan!”. Med lag­stift­ning. Det lo­var S och L i val­rö­rel­sen. Flö­det på snapchat, in­stagram och kik är en stor ut­ma­ning för många ele­ver och lä­ra­re. Men det finns ock­så lä­ra­re som lå­ter ele­ver an­vän­da da­gens tek­nik i un­der­vis­ning­en. Så här sa lä­ra­ren An­ders En­ström när jag häl­sa­de på i hans mo­bil­tä­ta klass­rum på Öst­ra grund­sko­lan i Sko­gås: – Tek­nik för­stär­ker un­der­vis­ning­en. Är un­der­vis­ning­en bra kan den bli än­nu bätt­re med tek­nik. Är un­der­vis­ning­en då­lig? Ja då blir den än­nu säm­re.

An­ders skic­ka­de ut ele­ver­na på fält­stu­di­er un­der NO-lek­tio­ner­na. Han bad ele­ver­na fo­ta och iden­ti­fi­e­ra grun­däm­nen och tag­ga An­ders på In­stagram.

Svårt att mas­ka när lä­ra­ren har koll i flö­det.

Idag rym­mer en mo­bil­te­le­fon al­la de verk­tyg som be­hövs för att över­le­va i det di­gi­ta­la sam­häl­let.

På min tid an­vän­de vi tek­ni­ken pen­na och sud­de­gum­mi. Jag glöm­de of­ta ta med mig pen­na till lek­tio­ner­na. Lä­rar­na blev to­ki­ga – ”you had one job”. Det mest spän­nan­de var lju­det när vag­nen med TV-ap­pa­ra­ten kom rul­lan­des i kor­ri­do­ren. Lyc­kan!

Jag gick själv i Öst­ra grund­sko­lan, el­ler Sko­gås­sko­lan som den het­te då. När jag häl­sar på träf­far jag mi­na gam­la lä­ra­re. De som rul­la­de fram tjock-tv:n. – Her­re­gud, ni är kvar, tän­ker jag.

Men OH-pro­jek­torn är bor­ta. Mi­na lä­ra­re har för­ny­at sig själ­va. Och ing­en skri­ker i sko­lan:

”Ma­ke tjock-tv gre­at again”.

Som klass 8F på Öst­ra grund­sko­lan skrev i en upp­märk­sam­mad de­battar­ti­kel i DN:

”Vi le­ver trots allt i nu­tid – inte i då­tid”. Är mo­bil­te­le­fo­ner ett bra el­ler då­ligt verk­tyg i klass­rum­met? Det be­ror väl på. Läs hur po­li­ti­ker­na vill få tyst i klas­sen på si­dor­na 12-13.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.