Fö­re­tagspark pla­ne­ras i Rik­sten

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER -

I vec­kan togs ett nytt steg i Rik­stens ut­veck­ling när sam­hälls­bygg­nads­nämn­den an­tog de­talj­pla­nen för den fö­re­tagspark som kom­mu­nen vill ska växa fram i skogs­om­rå­det vid På­la­malms­vä­gen.

Nu sätts ar­be­tet med att pla­ne­ra och byg­ga ut vägar och vat­ten- och av­lopps­led­ning­ar i om­rå­det. På­la­malms­vä­gen ska rä­tas ut och få en ny ron­dell in­nan en ny lokal­ga­ta dras in in­nan tom­ter­na kan bör­ja byg­gas ut.

Kom­mu­nen kom­mer att säl­ja tom­ter­na, men det fö­re­tag som vill bör­ja byg­ga får vän­ta ett tag. År 2020 vän­tas tom­ter­na bli bygg­kla­ra.

På nämn­den an­togs ock­så de­talj­plan 4 för Rik­sten, 350 bo­stä­der och en ny för­sko­la.

FOTO: GOOGLE EARTH

Brant­brik. Tul­linge skog. Fö­re­tagspark. Rik­stens fri­lufts­stad. PLA­NE­RAS. Här ska Rik­stens fö­re­tagspark lig­ga.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.