Vår­städ­ning! Nu ska gru­set bort från Bot­kyr­kas ga­tor

BotkyrkaDirekt Norra - - NYHETER - An­na Sjögren

Snö­drop­par, kro­kus och tus­si­la­go i all ära. Men ett av de tyd­li­gas­te vår­teck­nen är de la­ger av grus som täc­ker ga­tor­na när snön smält bort. Nu har kom­mu­nens grus­sop­ning bör­jat. Men bo­en­de i mil­jon­pro­gram­s­om­rå­de­na får vän­ta ett tag till.

Snart blir det cy­kel­fö­re på kom­mu­nens ga­tor! I slu­tet på för­ra vec­kan, helt en­ligt sche­ma, in­led­des grus­sop­ning­en. Först ut att få vår­stä­da­de ga­tor är Vre­tar­na, följt av Nack­da­la, Vårs­ta, Tul­linge skog och Rik­sten. Längst får bo­en­de i Storvreten, Al­by, Fitt­ja, Hall­un­da-Nors­borg, Slags­ta och Eriks­berg vän­ta – om tre vec­kor kom­mer sop­ma­ski­ner­na dit.

Det ser ut som att nor­ra Bot­kyr­ka blir so­pat sist.

– Det hand­lar inte om en so­cio-eko­no­misk pri­o­ri­te­ring el­ler struk­tu­ren på om­rå­de­na, det är lo­gis­tiskt och vad som fal­lit som en na­tur­lig följd för ma­skin­par­ken, sä­ger An­ders Öt­teni­us, chef på ga­ta-park-en­he­ten.

För att se till att sop­ning­en går smi­digt kan bo­en­de tän­ka på att inte par­ke­ra cyklar ut­an­för por­tar ut­an i ställ. Vil­la­bor kan se till att dra un­dan sop­kärl så ma­ski­ner­nas fram­fart inte hind­ras.

Vad är det tyd­li­gas­te vår­teck­net på ga­ta-par­ken­he­ten?

– Sandsop­ning­en är ju ett vår­tec­ken. Men ock­så att vi kan dra igång med de pro­jekt vi inte har kun­nat på­bör­ja för att det har va­rit kallt och fru­set i mar­ken, som att by­ta ut ut­rust­ning på lek­plat­ser.

Ett an­nat är väl att ni plan­te­rar ut blom­mor i era blom­lå­dor och ra­bat­ter?

– Ja, det ska på­bör­jas näs­ta vec­ka el­ler vec­kan där­på. Det ser ut som att det ska bli rik­tigt varmt, upp emot 20 gra­der. Vi hop­pas att den pro­gno­sen stäm­mer, sä­ger An­ders Öt­teni­us.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.